De tog li­vet af 200 flygt­nin­ge

Fem men­ne­skes­mug­le­re an­holdt, ef­ter mindst 200 flygt­nin­ge fryg­tes druk­net i ons­da­gens store for­lis

BT - - NYHEDER - Ma­ja Ha­gedorn Hansen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AN­HOLDT

To li­by­e­re, to al­ge­ri­e­re og én tu­ne­ser er ble­vet an­holdt af ita­li­ensk po­li­ti i Pa­ler­mo. Po­li­ti­et mistæn­ker dem for men­ne­skes­mug­ling og for at væ­re in­vol­ve­ret i det skibs­for­lis, som ons­dag ko­ste­de me­re end 200 mi­gran­ter li­vet. Det skri­ver Al Ja­ze­e­ra.

De fem er og­så an­kla­get for at ha­ve slå­et og stuk­ket de op mod 700 pas­sa­ge­rer på vej mod Ita­li­en i bå­den, der kæn­tre­de i Mid­del­ha­vet ud for Li­by­ens kyst ons­dag mor­gen.

Ita­li­en­ske og ir­ske red­nings­ski­be har sam­men med en he­li­kop­ter fra Læ­ger Uden Græn­ser sam­let fle­re end 400 flygt­nin­ge op i li­ve, mens 26 lig er ble­vet fun­det i van­det.

Det er på bag­grund af vid- ne­for­kla­rin­ger fra de over­le­ven­de, at po­li­ti­et har fun­det frem til de fem per­so­ner, der for­lang­te mel­lem 8.000 og 12.000 kro­ner per per­son for rej­sen med ski­bet.

Luk­ke­de folk in­de

Da van­det be­gynd­te at si­ve ind i den over­fyldt båd, be­or­dre­de de an­hold­te mi­gran­ter­ne til at øse vand ud. Da det ik­ke lyk­ke­des, for­søg­te flygt­nin­ge­ne at gø­re alt for at slip­pe væk og red­de sig selv, men i ste­det blev de » an­gre­bet med kni­ve og stok­ke og skub­bet tilbage i skibs­skro­get, « op­ly­ser po­li­ti­et i en ud­ta­lel­se.

De fem men­ne­skes­mug­le­re skul­le ef­ter si­gen­de ha­ve luk­ket lu­gen ved at pla­ce­re de til­ba­ge­væ­ren­de mi­gran­ter oven på, så den ik­ke kun­ne åb­nes, lød det vi­de­re i ud­ta­lel­sen.

Red­der­ne fryg­ter, at mindst 100 var luk­ket ne­de i skibs­skro­get, skri­ver Al Ja­ze­e­ra.

Et- barn bli­ver red­det fra en over­læs­set flygt­nin­gebåd. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.