Fly­mand­skab mød­te ful­de op på job

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Air Bal­tic fly­et skul­le ha­ve væ­ret til Kre­ta. Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

PRO­MIL­LER

En kap­ta­jn, en styr­mand og to be­sæt­nings­med­lem­mer mød­te i går mor­ges op med en pro­mil­le på over 0,2 i Gar­der­moen i Oslo, hvor­fra de skul­le ha­ve flø­jet som­mer­gæ­ster til Kre­ta. Og før fly­et over­ho­ve­det kom ud på lan­dings­ba­nen, blev de stand­s­et af po­li­ti­et på et tip fra en an­sat på det ho­tel, de fi­re

be­sæt­nings­med­lem­mer hav­de over­nat­tet på, skri­ver VG. no. Po­li­ti­et op­da­ge­de den be­ru­se­de be­sæt­ning ved en kon­trol klok­ken 05.15 i går mor­ges. Her hav­de pas­sa­ge­rer­ne tjek­ket ind og var gå­et til ga­ten. En pas­sa­ger for­tæl­ler til VG, at man ik­ke kun­ne mær­ke el­ler se no­get mistæn­ke­ligt ved be­sæt­nin­gen, da de gik for­bi de ven­ten­de pas­sa­ge­rer og ind i fly­et. Kort ef­ter kom po­li­ti­et, der trans- po­r­te­re­de be­sæt­nin­gen væk fra fly­et i en po­li­ti­bil.

Al­le fi­re er sig­tet

» En ting er, at en­kelt­per­so­ner kan bli­ve ta­get. Men at he­le be­sæt­nin­gen bli­ver ta­get med for høj pro­mil­le - det er det al­vor­li­ge, « si­ger pas­sa­ge­ren He­le­na Lan­geland til VG. Be­sæt­nin­gen blev ta­get med til en læ­ge for at få ta­get blod­prø­ver. Et fem­te be­sæt­nings­med­lem blev og­så tjek­ket, men hav­de ik­ke al­ko­hol i blo­det.

De fi­re an­dre be­sæt­nings- med­lem­mer er al­le sig­tet ef­ter luft­fart­lovens pa­ra­graf 611 og 612, der for­by­der ind­ta­gel­se af al­ko­hol før en flyv­ning. De lev sid­den­de i ar­re­sten i Lil­le­strøm til i går af­tes og bli­ver frem­stil­let til grund­lovs­for­hør på mandag, op­ly­ser po­li­ti­et iføl­ge VG.

De nor­ske fe­ri­e­pas­sa­ge­rer måt­te ven­te til klok­ken 10.30, hvor de kom mod Kre­ta med en helt frisk og æd­ru be­sæt­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.