Børn red­det fra bræn­den­de båd

BT - - NYHEDER - Fo­to: Tho­mas Ga­ver­sen Ca­mil­la Carl­son ca­ca@ bt. dk

MIRA­KEL

Tre børn i al­de­ren 9- 11 år blev i sid­ste øje­blik red­det ud af en bræn­den­de mo­tor­båd nat­ten til lør­dag ved kul­turø­en i Middelfart.

Bør­ne­ne - to pi­ger og en dreng - hav­de lagt sig til at sove, mens for­æl­dre­ne sad sam­men med en grup­pe ven­ner på en an­den båd i nær­he­den. Det op­ly­ser vagt­chef Lars The­de fra Fyns Po­li­ti til BT.

» En per­son i sel­ska­bet be­mær­ker på et tids­punkt, at der lug­ter som om, der er et olie­fyr, der er kørt tør. Der lug­ter for­kert, og det be­gyn­der de så at un­der­sø­ge. Hur­tigt fin­der de ud af, at det er i bå­den, hvor bør­ne­ne sover, at den er gal, « for­kla­rer Lars The­de.

Iføl­ge vagt­che­fen træn­ger for­æl­dre­ne sig her­ef­ter ind i bå­den og får red­det al­le tre børn ud af flam­mer­ne.

» Det er på et hæn­gen­de hår, at de kom­mer ud. Bå­den ud­bræn­der fuld­stæn­dig, men hel­dig­vis kom hver­ken bør­ne­ne el­ler for­æl­dre­ne fy­sisk til ska­de, « si­ger vagt­che­fen til bt. dk.

Po­li­ti­et har en for­mod­ning om, at il­den kan væ­re op­stå­et på grund af no­get elek­tro­nik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.