Mi­ni­ster ud­sky­der valg af nye kamp­fly

BT - - NYHEDER - F- 35 er fa­vo­rit­ten som Dan­marks nye kamp­fly. Fo­to: Reu­ters

NY DE­AD­LI­NE

Der bli­ver ik­ke truf­fet be­slut­ning om, hvil­ken af tre ty­per kamp­fly Dan­mark skal kø­be in­den 31. au­gust, som el­lers har væ­ret de­ad­li­ne. Det op­ly­ser for­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V).

» Jævn­før af­ta­len på for­svars­om­rå­det 2013- 2017 er ud­gangs­punk­tet, at der træf­fes po­li­tisk be­slut­ning om ty­pe­valg af nye kamp­fly me­dio 2015. Det har blandt an­det på bag­grund af val­get væ­ret nød­ven­digt at ju­ste­re på den tids­plan. Det er min for­vent­ning, at vi kan træf­fe po­li­tisk be­slut­ning om ty­pe­val­get af nyt kamp­fly i lø­bet af det­te ef­ter­år, « skri­ver mi­ni­ste­ren. Det er tred­je gang, de­ad­li­nen for valg af nye kamp­fly bli­ver flyt­tet. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.