Pres ska­ber selvska­de­re

Selvska­de blandt børn og un­ge skyl­des bl. a. pres­set, de fø­ler for at præ­ste­re og væ­re per­fek­te, ly­der det fra Børns Vil­kår

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HJÆLP

SØN­DAG 9. AU­GUST 2015

Børn og un­ge har brug for de­res for­æl­dre til at ta­ck­le det pres, de op­le­ver fra om­gi­vel­ser­ne i dag, si­ger di­rek­tør i Børns Vil­kår Ras­mus Kjel­da­hl, ef­ter at nye tal iføl­ge Po­li­ti­ken vi­ser, at om­kring hver 10. un­der 30 år har ska­det sig selv fle­re gan­ge.

» Når vi ta­ler med de un­ge, er vo­res er­fa­ring, at selvska­de ty­pisk skyl­des en­som­hed, usik­ker­hed og et pres for at præ­ste­re, « si­ger han.

På Bør­ne­te­le­fo­nen re­gi­stre­re­de Børns Vil­kår sid­ste år 858 sam­ta­ler, der hand­le­de om selvska­de.

» Det tri­ste er, at det er no­get, der sti­ger år for år, og som vi for 10- 15 år si­den stort set ik­ke op­le­ve­de, « si­ger Ras­mus Kjel­da­hl og til­fø­jer, at beg­ge køn er re­præ­sen­te­ret.

Børn og un­ge bli­ver pres­set fra sam­fun­dets si­de i sko­len, hvor de skal ha­ve go­de ka­rak­te­rer og en vi­sion for frem­ti­den, fra de er helt ned til 11- 12 års al­de­ren, me­ner Ras­mus Kjel­da­hl. Der­u­d­over pres­ser de hin­an­den:

» Der er et pres, der er me­re selv­skabt af grup­pen, og som hand­ler om, at man skal væ­re per­fekt. For ek­sem­pel på Fa­ce­book, hvor man skal se ud som om, man har et fan­ta­stisk liv, « si­ger han.

Må æn­dre op­dra­gel­se

For at kom­me pro­ble­met med selvska­de til livs, er det nød­ven­digt at er­ken­de, at selvska­den er et symp­tom på det pres, de un­ge fø­ler. Et pres, de skal læ­re at ta­ck­le af de voks­ne om­kring dem.

» For­æl­dre­ne er helt cen­tra­le til at op­da­ge, at no­get er galt og ta­ge det op med den un­ge. Det hand­ler om at fin­de an­dre må­der at væ­re ung på end at væ­re me­get præ­sta­tions­o­ri­en­te­ret i sko­len og med ve­nin­der­ne, og om at få sor­te­ret ud, så det er an­dre vær­di­er, der kom­mer til at gæl­de i den un­ges liv, « si­ger Ras­mus Kjel­da­hl.

» Det er klart, at det ik­ke er no­get, man gør ved en en­kelt snak på en ef­ter­mid­dag, det er no­get, man gør ved at ha­ve fo­kus på det i op­dra­gel­sen og den re­la­tion, man har til den un­ge lø­ben­de, « si­ger Ras­mus Kjel­da­hl.

Han til­fø­jer, at de børn og un­ge, der rin­ger til Bør­ne­te­le­fo­nen, for­tæl­ler, at de ik­ke har an­dre voks­ne, de kan snak­ke med om de­res pro­ble­mer og tan­ker.

Lands­for­e­nin­gen mod spi­se­for­styr­rel­ser og selvska­de holdt sid­ste år et mo­des­how på Ho­ved­ba­ne­går­den for at ska­be op­mærk­som­hed om de­res sag. Ar­kiv­fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.