Fly­støj over Kø­be

Luftrum­met over ho­ved­sta­den har de se­ne­ste uger væ­ret en re­gu­lær fly­mo­tor­vej - bl. a. for at gø­re plads til den nye Air­bus A380 i luft­hav­nen

BT - - NYHEDER - GRA­FIK: Mal­ling, Fa­ger­heim/ Tekst: Bo Højland Bo Højland bo­hj@ ber­ling­s­ke. dk

CPH har to pa­ral­lel­le ho­ved­ba­ner langs Øre­sund. Luk­nin­gen af den øst­lig­ste ho­ved­ba­ne be­ty­der, at det me­ste af fly­tra­fik­ken bli­ver af­vik­let på den ve­st­li­ge ba­ne 04L/ 22R.

BANEARBEJDE

Det er nok ik­ke gå­et man­ge kø­ben­hav­ne­res næ­se for­bi, at der i den se­ne­ste må­ned har væ­ret usæd­van­ligt me­get fly­tra­fik over by­en.

En tra­fik, der skyl­des, at Kø­ben­havns Luft­havn bru­ger som­me­ren på at renove­re sin stør­ste lan­dings­ba­ne, så ver­dens stør­ste pas­sa­ger­fly, den mæg­ti­ge Air­bus A380, kan lan­de på dansk grund.

En uhel­dig kom­bi­na­tion af ba­ne­renove­ring og ef­ter­års­lig­nen­de vejr har be­ty­det, at fly­tra­fik­ken på da­ge med vind i øst og sy­døst kom­mer fra en an­den ret­ning end den nor­ma­le, hvor nedstig­nin­gen sker over Øre­sund.

Ind­til vi­de­re er an­tal­let af da­ge for­doblet, hvor kø­ben­hav­ner­ne har kun­net ny­de sy­net af ind­flyv­nin­ger­ne på tæt­te­ste hold. Spe­ci­elt bor­ge­re på Fre­de­riks­berg, i Syd­hav­nen og Tår­n­by har fra før­ste par­ket kun­net ob­ser­ve­re de store ma­ski­ner. Og ik­ke mindst få­et mas­se­ret øre­gan­ge­ne af de brø­len­de mo­to­rer.

Men nu ser der ud til at kom­me en en­de på den tæt­te tra­fik, der tæl­ler op mod 350 fly på de da­ge, hvor ind­flyv­nin­gen sker ind over by­en.

» 1. de­cem­ber er ba­nen helt klar til nor­mal drift, men al­le­re­de 1. sep­tem­ber for­ven­ter vi, at vi kan bru­ge den til Ba­ne 04R/ 22L er 3,3 ki­lo­me­ter lang. Den er luk­ket frem til sep­tem­ber, så der kan ar­bej­des i døgn­drift for at få lagt 30.000 ton as­falt. Ba­nen skal gen­nem­renove­res og ud­vi­des med ot­te me­ter i bred­den. al­min­de­li­ge star­ter og lan­din­ger, « for­tæl­ler tra­fik­chef i Kø­ben­havns Luft­havn, Dan Me­in­che.

Østen­vin­den dril­ler

I pe­ri­o­der må no­get af tra­fik­ken af­vik­les på luft­hav­nens tvær­ba­ne ( ba­ne 12/ 30). Når vin­den er i sy­døst går ind­flyv­nin­gen til den henover Stor­kø­ben­havn – på stræk­nin­gen fra Må­løv, Van­lø­se og Val­by og vi­de­re over Fre­de­riks­berg, Syd­hav­nen og Tår­n­by. Selv om en for­dob­ling kan ly­de af me­get, er det fak­tisk kun ot­te ud af de se­ne­ste 30 døgn, at fly­e­ne er lan­det på luft­hav­nens tvær­gå­en­de ba­ne, ba­ne 12. En ba­ne, der kun bru­ges i 0,5 pct. af al­le luft­hav­nens 244.944 år­li­ge af­gan­ge og an­kom­ster ( tal fra 2013).

Nor­malt be­nyt­tes de to ba­ner, der går langs med Øre­sund, og der­med lan­der og let­ter fly­e­ne over van­det. År­sa­gen til de ek­stra lan­din­ger ind over by­en er iføl­ge Dan Me­in­che, at vej­ret har væ­ret helt usæd­van­ligt for års­ti­den:

» Det er kom­met bag på os, at vej­ret har væ­ret så­dan lidt ef­ter­år­s­ag­tigt, og at vin­dret­ning og - ha­stig­hed har væ­ret imod os. Et fly skal lan­de og let­te i mod­vind. Så hver gang vi får vind fra øst­lig ret­ning, be­ty­der det fak­tisk, at vi er nødt til at fly­ve ind over København for at lan­de. Det kan vi ik­ke la­ve om på, for det hand­ler om fly­sik­ker­hed. «

Ud­over at Kø­ben­havns Luft­havn gør klar til at mod-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.