En­havn

BT - - NYHEDER - Kil­de: Kø­ben­havns Luft­hav­ne

ta­ge gi­gan­ten fra Air­bus, fo­re­går der og­så en plan­lagt renove­ring af ba­nen. En renove­ring, hvor be­læg­nin­gen skal skif­tes, og iføl­ge Dan Me­in­che er der in­gen vej udenom:

» Det skal gø­res li­ge me­get hvad. Vi skif­ter og­så tek­nik­ken og læg­ger nyt dræn, så fly­e­ne kan lan­de i vold­som regn. Men så skal der hel­ler ik­ke la­ves me­re i de næ­ste 15 år, « for­sik­rer han.

Ta­ger smer­ten på én gang

Kø­ben­havns Luft­havn har mod­ta­get 80 kla­ger over fly­tra­fik­ken, si­den renove­rin- gen be­gynd­te 6. juli, hvil­ket er usæd­van­ligt man­ge.

I he­le 2014 modt­og man til sam­men­lig­ning kun 44 kla­ger, hvor ca. hver fjer­de kom ef­ter en we­e­kend, hvor net­op ba­ne 12 blev brugt.

Dan Me­in­che lover, at al­le kla­ge­re får et per­son­ligt svar. Men han un­der­stre­ger og­så, at som­mer­hal­vå­ret er det ene­ste tids­punkt, hvor renove­ring er mu­lig, for­di der kom­mer fær­re fly og min­dre ned­bør.

Et helt års ar­bej­de bli­ver fær­digt på ot­te uger, da man ar­bej­der i døgn­drift på at få ba­nen klar.

» Jeg be­kla­ger man­ge gan­ge, at det har væ­ret nød­ven­digt. Men det går hur­tigt, det her. Vi ta­ger smer­ten på én gang, « si­ger Dan Me­in­che

Luft­hav­nen skal sør­ge for at hol­de støj­ni­veau­et ne­de un­der 80dB i tids­rum­met mel­lem kl. 23 og kl. 06 for at skå­ne de nær­me­ste be­bo­e­res nat­te­ro, og der­for fo­re­går næ­sten al­le ind- og ud­flyv­nin­ger uden for det tids­rum.

I øv­rigt er det kun til­ladt at lan­de med mo­to­rer­ne i tom­gang, da en nedbremsning ved hjælp af en fremad­ret­tet jet­strå­le ska­ber en del me­re støj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.