Det bed­ste ved sk

Vær­ste er, at ’ klas­sens tid’ er væk, og at man skal sid­de stille alt for læn­ge, si­ger ele­ver­ne i 5. a, der er med i DR Ul­tras nye do­ku- se­rie ’ Klas­se­ka­ba­len’

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk bxl@ bt. dk

LÆR FOR LI­VET

Bax Lind­hardt » Det er li­ge me­get, om man er rig­tig klog, hvis man har det rig­tig dår­ligt so­ci­alt. «

Det kun­ne væ­re over­skrif­ten på DRs nye se­rie, ’ Klas­se­ka­ba­len’, der føl­ger 5. a på Ro­sen­lund­sko­len gen­nem et år i sko­len fra fem­te til sjet­te klas­se. Et helt år.

Det er Ni­na, der si­ger det i den snak, BT har med tre af de 23 ele­ver i 6. a, der vil væ­re kendt af de fle­ste store bør­ne­se­e­re - og de­res for­æl­dre, når se­ri­en er rul­let over skær­men de næ­ste seks uger.

’ Klas­se­ka­ba­len’ hand­ler om kam­me­rat­ska­bet, den go­de og dår­li­ge to­ne, lej­rsko­le, kæ­re­ster og klas­se­fe­ster.

Dy­na­mi­k­ken mel­lem dren­ge og pi­ger i kryds­fel­tet mel­l­lem 12 og 13 år, det of­fi­ci­el­le skift mel­lem barn og te­e­na­ger.

Men hva­den­ten man er barn el­ler ’ te­e­ny­bob­ber’, er Ni­na, Oli­ver og Mie eni­ge om én ting:

» Det vig­tig­ste er ik­ke bø­ger­ne, men at væ­re en god ven og ha­ve det godt so­ci­alt i sko­len, « si­ger Mie, mens de to an­dre nik­ker. Så er det, at Ni­na si­ger det dér med at væ­re rig­tig klog, og Mie li­ge fø­jer en po­in­te til, som de­res klas­se­læ­rer nok vil bli­ve ret glad for at hø­re:

» Hvis man ik­ke har det godt so­ci­alt, så tror jeg og­så, at det er svæ­re­re at læ­re. «

Si­den klas­se­læ­rer Git­te Art­by fik klas­sen, da de blev til 3. a, har hun ud over de fag­li­ge fær­dig­he­der ar­bej­det ut­ræt­te­ligt med ’ class bu­il­ding’ og klas­sens so­ci­a­le triv­sel. Og når man spør­ger de tre om det bed­ste ved sko­len, er de ik­ke i tvivl:

Ni­na: » At man har ven­ner. Og så kan jeg og­så rig­tig godt li­de læ­rer­ne her­ov­re. Det vær­ste er, at man sid­der ned i alt for lang tid. «

Oli­ver: » Det bed­ste er nok ven­ner­ne, og det mest ir­ri­te­ren­de er, hvis man har en sur læ­rer, og at man ik­ke la­ver no­get ak­tivt i ti­mer­ne, og ba­re sid­der ned og læ­ser he­le da­gen. «

Kam­me­ra­ter­ne og frik­var­te­rer­ne

Mie: » Jeg glæ­der mig mest til at se kam­me­ra­ter­ne, og frik­var­te­rer­ne. Og jeg ha­der at sid­de og kig­ge i en bog i halvan­den ti­me. Og hvis vo­res læ­rer ik­ke gi­der la­ve no­get sjovt med os. «

Ni­na: » Jeg sy­nes ik­ke, at man læ­rer så godt, når man ba­re sid­der og kig­ger i en bog i hver ene­ste ti­me. Selv­føl­ge­lig skal man læ­se bø­ger, men jeg kan godt li­de at la­ve no­get ak­tivt. «

Bru­ge krop­pen ak­tivt

Oli­ver: » Jeg tror, at når man la­ver no­get ak­tivt, så har man me­re lyst til at la­ve no­get. Når jeg kun læ­ser i en bog, så sid­der det ik­ke så godt fast. «

Mie: » Jeg kan og­så me­get bed­re li­de at be­væ­ge mig. Hvis vi selv kun­ne be­stem­me, så var vi ak­ti­ve og brug­te vo­res krop i hver ti­me. «

Skal man ha­ve respekt for sin læ­rer?

Mie: » Ja, hun er der jo for at hjæl­pe os og læ­re os no­get. Og jeg tror ik­ke, at hun kun gør det for sin egen skyld. « Hvad er det at væ­re klog? Ni­na: » At man er rig­tig god til ma­te­ma­tik. El­ler dansk og hi­sto­rie. Så er man åben­bart ba­re klog. Det er den må­de, man nor­malt tæn­ker på, men man kan og­så væ­re in­tel­li­gent til en sport. «

Bør­ne­mø­de­r­ne er væk

Mie: » I vo­res klas­se er man klog, når man er god til ma­te­ma­tik el­ler dansk. Og ik­ke for­di man er god til sport. Det er en fejl. Man kan væ­re og­så væ­re klog på den må­de, at man er en god kam­me­rat, og at man tæn­ker på an­dre og over, hvad man si­ger til dem. « Ta­ler I om den slags i klas­sen? Mie og Ni­na: » Ik­ke ef­ter vo­res bør­ne­mø­de er slut­tet. Vi har ik­ke ’ klas­sens tid’ me­re. »

Oli­ver: » Ef­ter den nye sko­lere­form har vi ik­ke den ti­me me­re. Det er for dår­ligt. For man kun­ne kom­me ud med alt det, man godt vil­le si­ge. «

Ni­na: » Vi hav­de en hel ti­me om ugen, hvor vi kun­ne snak­ke om pro­ble­mer­ne i klas­sen. Nu skal vi ha­ve et vist an­tal ti­mer med dansk, tysk, ma­te­ma­tik, fransk og så vi­de­re. Så det er der ik­ke plads til me­re. » Hvad er en god kam­me­rat? Ni­na: » En god kam­me­rat er én, der be­hand­ler dig or­dent­ligt og snak­ker pænt. Som er sød. «

Oli­ver: » Èn, man kan ha­ve det sjovt med og hyg­ge sig med. Og som er loy­al over for én. »

Mie: » Én, som tæn­ker på an­dre, og snak­ker pænt, og kan sæt­te sig ind i an­dres sted, hvis man bli­ver uven­ner. Vi har snak­ket me­get om det i klas­sen, og så tæn­ker man og­så over det bag­ef­ter. »

Mie: » Det vig­tig­ste er ik­ke bø­ger­ne, men det at væ­re en god ven og ha­ve det godt so­ci­alt i sko­len. «

Ni­na: » Ja, det er li­ge me­get, om man er rig­tig dyg­tig, hvis man har det rig­tig dår­ligt so­ci­alt. Så er der ik­ke no­get ved at væ­re klog. «

Hvor­dan tror I, det er for an­dre at se jer på tv?

Ni­na: » Jeg tror, at de kan re­la­te­re

SØN­DAG 9. AU­GUST 2015

Bå­de ele­ver og læ­re­re be­trag­ter det som ka­ta­stro­falt, at den nye sko­lere­form har af­skaf­fet ’ klas­sens tid’, si­ger Git­te Art­by, her med sin 6. a, som hun har ta­get sig kær­ligt af som klas­se­læ­rer, si­den ele­ver­ne gik i 3. klas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.