Ka­ta­stro­fe at klas­sens ti­me er af­skaf­fet

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

TRIV­SEL

6. a’s klas­se­læ­rer, Git­te Art­by er ik­ke i tvivl, når man spør­ger hen­de.

» Det so­ci­a­le er en for­ud­sæt­ning for, at man kan læ­re no­get fag­ligt. «

» Det er klart, at de fag­li­ge for­ud­sæt­nin­ger er vig­ti­ge, men jeg an­ser det for li­ge så vig­tigt at læ­re ele­ver­ne respekt og to­le­ran­ce for hin­an­den. Der­for væg­ter jeg den so­ci­a­le triv­sel ret højt, « si­ger Git­te Art­by, der ik­ke for­står, at en af den mo­der­ne fol­ke­sko­les hjør­ne­ste­ne er ble­vet fjer­net med den nye re­form i fol­ke­sko­len.

Fore­byg­ger mi­striv­sel

Hun be­teg­ner ned­læg­gel­sen af det ugent­li­ge mø­de, der blev ind­ført helt tilbage i 70er­ne som ’ klas­sens ti­me’, som en ka­ta­stro­fe, blandt an­det for­di det fore­byg­ger mi­striv­sel hos sko­lebør­ne­ne:

» Det er en ka­ta­stro­fe, at de har ned­lagt ’ klas­sens tid’. Det so­ci­a­le er me­get vig­tigt, når bør­ne­ne bru­ger så me­get af de­res tid i sko­len. Hvis man kon­ti­nu­er­ligt hol­der mø- der og væn­ner bør­ne­ne til at snak­ke om de pro­ble­mer, der måt­te væ­re, så man ik­ke først gri­ber fat i tin­ge­ne, når de har vok­set sig store, så kan man ta­ge rig­tigt man­ge pro­ble­mer i op­lø­bet.

» Så det er ut­ro­ligt trist, at man har ned­lagt den ugent­li­ge ti­me, hvor man rent fak­tisk kan fore­byg­ge mi­striv­sel. «

Men er det ik­ke vig­tigt, at de læ­rer no­get fag­ligt, i ste­det for at sid­de i rund­kreds og ta­le om al­ting?

» Du kan jo ik­ke be­gå dig no­gen ste­der i sam­fun­det, hvis du ude­luk­ken­de har fag­lig vi­den, og ik­ke ved hvor­dan du op­fø­rer dig. De so­ci­a­le fær­dig­he­der er mindst li­ge så vig­ti­ge som det fag­li­ge, når du fær­des ude i sam­fun­det. Jeg prø­ver at op­dra­ge bør­ne­ne til at kun­ne del­ta­ge i et de­mo­kra­tisk sam­fund. I ’ klas­sens tid’ har vi ord­s­ty­rer og re­fe­rent, og man ta­ler ef­ter tur. Og vi prø­ver at snak­ke os til ret­te. Hvis vi ik­ke kan det, så må vi stem­me, « smi­ler Git­te Art­by, der har haft klas­sen i dansk og kri­sten­dom, si­den de gik i tred­je klas­se.

» Det er mindst li­ge så vig­tigt at ha­ve de so­ci­a­le fær­dig­he­der med i ba­ga­gen, så bør­ne­ne bli­ver til livs­du­e­li­ge men­ne­sker, der kan be­gå sig so­ci­alt. Det er for­ud­sæt­nin­gen for at få et godt liv. Af sam­me grund er det og­så vig­tigt, at man fø­ler sig tryg i klas­sen, og at man har go­de re­la­tio­ner til ven­ner­ne i klas­sen. «

Pe­ri­fe­re un­der­vi­se­re

» De har nok tro­et, at det kun­ne er­stat­tes af det, de nu kal­der un­der­støt­ten­de un­der­vis­ning. Men det er en fejl. Det va­re­ta­ges af pæ­da­go­ger, som ef­ter bed­ste ev­ne for­sø­ger at få no­get me­nings­fuldt ud af ti­mer­ne. Men det op­le­ves desvær­re tit som me­nings­løst af bå­de ele­ver og pæ­da­go­ger.

Oli­ver, Lad hel­le­re ele­ver­ne få lidt før fri og gå i klub og giv os ’ klas­sens tid’ tilbage.

Jeg er me­get po­si­tiv over for pæ­da­go­ger i sko­len, men det gi­ver in­gen me­ning, at det er pe­ri­fe­re un­der­vi­se­re, der har dem få ti­mer hver uge, der va­re­ta­ger en så vig­tig funk­tion som ’ klas­sens tid’. Det kræ­ver en læ­rer, der har tæt kon­takt med bå­de ele­ver­ne og for­æl­dre­ne. En læ­rer, som ken­der dem godt, og som de ken­der - og har til­lid til. «

Al­le seks af­snit af ’ Klas­se­ka­ba­len’ kan ses fra på mandag på dr. dk.

Det er en kæm­pe fejl, at sko­lere­for­men har drop­pet ’ klas­sens tid’ i den nye sko­lere­form, for der kun­ne Mie, Oli­ver og Ni­na ta­le om al­le pro­ble­mer i klas­sen.

» Jeg sy­nes, vi er den bed­ste i he­le Dan­mark. For­di vi er go­de ven­ner, har et rig­tig godt sam­men­hold, og nog­le go­de læ­re­re, « me­ner der vil væ­re eli­te­hånd­bold­spil­ler for FC Bar­ce­lo­na og lands­hol­det, og drøm­mer om at bo i en luksus­vil­la i Spa­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.