DET SKAL NOK GÅ

Mo­deu­gen bob­le­de af op­ti­mis­me. Ba­re tag en gul pels på og løb ud i li­vet

BT - - NYHEDER - Sa­rah Skarum skr@ ber­ling­s­ke. dk

MO­DE

Mo­deu­gens høj­de­punkt var et smil, der ind­kaps­le­de tre da­ge fyldt med glæ­de, be­gej­string, op­tur. Jo­sep­hine Skri­ver gik i spid­sen for mo­del­ler­ne til Freya Dal­sjø, og mo­del­len, der bru­ger sin sta­tus som Vi­cto­ria Secrets- mo­del og sin op­vækst som regn­bu­e­barn med to mødre og to fædre til at kæm­pe for for­stå­el­se for, at kær­lig­hed er kær­lig­hed, smi­le­de, da hun luk­ke­de Dal­sjøs show, der var ugens bed­ste med sin helt for­ry­gen­de un­der­sø­gel­se af, hvad ’ se­xet’ egent­ligt er.

Nem­lig ik­ke dums­mar­te pat­ter overalt og lidt for me­get hud, men en raf­fi­ne­ret brug af lyn­lå­se, kro­p­s­for­men­de kjo­ler, pel­se og strik. Mæg­tigt im­po­ne­ren­de, at den un­ge de­sig­ner, der ik­ke har et stort ap­pa­rat bag sig, bå­de for­mår at ud­vik­le sig og i bå­de strik-, kjo­le- og pelska­te­go­ri­en, at la­ve de­ci­de­re­de pletskud og sam­ti­dig ud­strå­le en glad po­si­ti­vis­me, som man og­så så an­dre ste­der.

Der var en for­nem­mel­se af, at det nok skal gå alt sam­men. Det er ik­ke så tungt og svært og for­nuf­tigt læn­ge­re. Væk er mo­den, der er et skjold mod ver­den, tø­jet er blø­de­re og let­te­re og knap så stift og tungt. Far­ver­ne er tilbage for al­vor, og selv­om ma­ri­ne­blåt ER pænt, har det få­et sel­skab af især gul, ko­ral og en skarp blå.

Som til Gan­nis show, der fo­ku­se­re­de på en glad gul. Showet hed gan­ske en­kelt ’ Op­tism’ og bob­le­de af be­gej­string på 1990er- må­den, hvor alt kun­ne ske, vi hav­de vun­det Den Kol­de Krig, den frie ung­doms­ud­dan­nel­se fand­tes sta­dig, og frem­drifts­re­form lød som no­get, man brug­te i kvæg­be­drif­ter.

In­spi­re­ret af film

Ditte Ref­f­slund, det ener­gi­ske myr bag Gan­nis de­sign, var in­spi­re­ret af Luh­manns film ’ Ro­meo og Julie’ og af ame­ri­ka­ner­nes imø­de­kom­men­hed, og det gav en kol­lek­tion, der var spor­ty, med ro­sen­print i gul og sort og en af­slap­pet kom­bi­na­tion af fla­de sko med hø­je så­ler ( yes yes, in- spi­re­ret af Buf­fa­lo- sko­en, alt kom­mer tilbage), en blon­de­ne­der­del og en t- shirt med et print af en ba­nan. Me­get lidt selv­høj­ti­de­ligt, hvil­ket al­tid er pænt.

Uhøj­ti­de­lig pels

Op­ti­mi­stisk og frem­for alt ener­gisk var Saks Potts show og­så, hvor de to un­ge kvin­der bag mær­ket, som på blot halvan­det år har skabt en suc­ces ud af at la­ve uhøj­ti­de­lig pels til ri­me­li­ge pri­ser, vi­ste de­res kol­lek­tion frem, som nu bå­de be­står af pel­se og tøj, blandt an­det en ræk­ke ki­mo­no­er.

Al­ler­bedst er de pang­far­ve­de pel­se i skar­pe kulø­rer i ti­be­tansk lam. De er helt ba­sic sjove, man har lyst til at rø­re ved dem – og til selv at span­ku­le­re rundt som en lil­le far­ve­strå­len­de klump kyl­ling og væk­ke op­sigt. Ud­klæd­ning på den voks­ne må­de.

Hos Ole Yde var til­fø­jel­sen af linj­en Yde by Ole Yde, der er en anel­se me­re af­slap­pet end hans ho­ved­linje, der er til da­mer med pri­vat­chauf­før og hæn­der­ne ful­de af di­a­ma­ter, me­get vel­fun­ge­ren­de. Det klæ­der Yde- da­men, at hun nu ik­ke al­tid be­hø­ver at væ­re i voilan­ter og flag­ren­de sil­ke, selv om hun al­drig bli­ver sju­sket.

Hos Baum und Pherd­g­ar­ten var in­spira­tio­nen Pat­ti Smit­hs un­ge år, og og­så her var der livs­glæ­de, gåpå­mod, ung­dom­me­lig ener­gi og for­nem­mel­sen af, at man klæ­der sig på, for­di man skal no­get, men at tø­jet i sig selv ik­ke er må­let. Ba­re mid­let til at for­tæl­le en hi­sto­rie om, hvem man er, og hvad man ger­ne vil væ­re.

Mor­ten Kor­chs uni­vers

At tøj kan for­tæl­le de store hi­sto­ri­er vi­ste Ni­cho­las Nybroe, der fre­dag ef­ter­mid­dag holdt show på Rå­d­hu­set og vi­ste den før­ste af to kol­lek­tio­ner med ud­gangs­punkt i even­ty­ret ’ Snedron­nin­gen’. Før­ste kol­lek­tion ta­ger ud­gang­punkt i barndommen, li­vet på lan­det, Mor­ten Kor­chs uni­vers. Showet blev ind­ledt med tøj i hyg­ge­li­ge stri­ber, hvi­de skjor­ter med blåt som den sø­de­ste un­ge dreng på lan­det og gled over i sæt, hvor stri­ber­ne gik igen, men for hver ind­gang blev over­ta­get af skin­nen­de sat­in.

Som barndommen lang­somt bli­ver op­slugt af det voks­ne liv, som uskyl­den for­svin­der. Der­ef­ter en ræk­ke ind­gan­ge kun i sat­in, stort vold­somt, smukt og dra­ma­tisk og så de sid­ste ind­gan­ge helt i na­tur­far­ver, som al­ting igen falmer og bli­ver ... til in­gen­ting. Af jord er du kom­met, til jord skal du bli­ve. Den næst­sid­ste ind­gang var en helt van­vit­tigt flot kjo­le la­vet af strå sy­et på en tynd sil­ke og der­ef­ter klip­pet i fa­con. Det ly­der sært, det var det ik­ke. Det var rø­ren­de og me­get, me­get smukt.

En fin af­slut­ning på en mo­deu­ge med be­gej­string. Gid den hol­der.

TEN­DEN­SER År­ti 1970er­ne fort­sæt­ter. Hvis du ik­ke har købt et par buk­ser med svaj, så kom af sted. De er al­le ste­der. Far­ve En skarp blå og gul. Saks Potts pels i ti­be­tansk lam er et godt bud på som­me­rens gu­le.

Sty­le Fri­su­re Gør som hos Baum und Pherd­g­ar­ten, der gav mo­del­ler­ne en lav he­ste­ha­le med et sort sil­kebånd om. Nemt at ko­pi­e­re, fikst uden at væ­re fjol­let.

SØN­DAG 9. AU­GUST 2015

En ri­b­trø­je er sæ­so­nens nem­me ind­køb. Set hos Baum und Pherd­g­ar­ten, Ma­le­ne Bir­ger og Bruuns Ba­zaar. God til at gi­ve lidt fa­con på krop­pen, hvis un­der­krop­pen er vik­let ind i stør­re mæng­der løst stof. Her får en mo­del sat hår, lagt ma­keup og ord­net neg­le - på én gang - in­den Bar­ba­ra I Gon­gi­nis show.

Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Saks Potts pels i ti­be­tansk lam er et godt bud på næ­ste som­mers gu­le far­ve. Fo­to: Si­mon Skip­per

Ma­le­ne Bir­gers show hav­de be­søg af kron­prin­ses­se Mary, sam­men med ve­nin­den sku­e­spil­ler El­len Hil­lingsø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.