BLO­DIG AU­GUST

Au­gust 1943. Sa­bo­ta­gen mod ty­sker­ne blev me­re og me­re om­fat­ten­de, og til sidst brød sam­ar­bejds­po­li­tik­ken helt sam­men. Be­sæt­tel­ses­mag­ten re­a­ge­re­de ben­hårdt, og det blev blo­digt i Dan­mark for 72 år si­den

BT - - NYHEDER -

Au­gu­stop­rø­ret i 1943 før­te til re­ge­rin­gen Sca­ve­ni­us’ fald og der­med til et op­hør af det for­mel­le sam­ar­bej­de med den ty­ske be­sæt­tel­ses­magt. I lø­bet af som­me­ren 1943 hav­de der rundt om i lan­det væ­ret sti­gen­de uro med sa­bo­ta­ger, strej­ker og store de­mon­stra­tio­ner ret­tet mod be­sæt­tel­ses­mag­ten.

Ty­sker­ne led ne­der­lag på fron­ter­ne i Rusland, Afri­ka og Ita­li­en.

Det med­vir­ke­de i Dan­mark til en me­re ag­gres­siv stem­ning og fle­re sam­men­stød mel­lem be­folk­nin­gen og ty­ske sol­da­ter.

Sa­bo­ta­ger og strej­ker

I for­å­ret 1943 be­gynd­te mod­stands­be­væ­gel­sen at mod­ta­ge spræng­stof fra Eng­land, og fra ca. 40 sa­bo­ta­ger om må­ne­den steg an­tal­let ale­ne i juli til 100. Al­le­re­de i au­gust var der ca. 200 sa­bo­ta­ger.

Jer­n­ba­nesa­bo­ta­gen på jy­ske stræk­nin­ger var sti­gen­de, og de man­ge il­le­ga­le bla­de kun­ne be­ret­te om sa­bo­ta­ger og strej­ker.

I slut­nin­gen af juli var et tysk skib i Oden­se ble­vet sa­bo­te­ret. Ty­sker­ne sva­re­de igen med kraftig be­vogt­ning af skibsværf­tet. Ar­bej­der­ne vil­le ik­ke ar­bej­de un­der be­vogt­ning.

I Es­b­jerg gen­tog møn­ste­ret sig, og ty­sker­ne sva­re­de igen med ud­gangs­for­bud af­ten og nat, så­kaldt spær­re­tid.

Uro­lig­he­der­ne bred­te sig til man­ge jy­ske og fyn­s­ke by­er. Der blev og­så strej­ket i Hels­in­gør, men egent­li­ge strej­ker nå­e­de ik­ke til København.

Tysk mod­træk

Fra tysk si­de var man in­ter­es­se­ret i, at sam­ar­bej­det fort­sat­te med le­ve­ran­cer af fø­de­va­rer og fa­bri­ka­tion af ma­te­ri­el til den ty­ske krigsin­du­stri.

I Rold Skov i Jyl­land blev mod­stands­man­den Erik Vang­sted skudt, da han med sin grup­pe blev overrasket un­der en vå­ben­mod­tag­ning. Ty­sker­ne æn­dre­de tids­punk­tet for hans be­gra­vel­se, og det ud­lø­ste en stor de­mon­stra­tion, hvor ty­sker­ne greb ind med kamp­vog­ne.

Et an­det grup­pe­med­lem fra sam­me ak­tion blev ta­get til fan­ge. I hem­me­lig­hed blev han døds­dømt og hen­ret­tet i København. Hans lig blev ført til Tys­kland.

Når ty­sker­ne se­ne­re hen­ret­te­de døds­døm­te mod­stands­folk, lag­de de ik­ke skjul på, hvad der var sket, når nu det of­fi­ci­el­le sam­ar­bej­de var af­brudt, og der skul­le nu de­mon­stre­res magt.

Sa­bo­ta­ge i København

Al­le med in­ter­es­se for be­sæt­tel­ses­ti­den ken­der sa­bo­ta­gen mod ud­stil­lings­cen­ter Forum på Fre­de­riks­berg.

I lig­hed med fle­re af de øv­ri­ge sa­bo­ta­ge­ak­tio­ner hen over som­me­ren 1943, blev ak­tio­nen mod Forum til­ret­telagt i ra­dio­for­ret­nin­gen Stjerne Ra­dio, Isted­ga­de 31 på Vester­bro.

Ra­dio­for­ret­nin­gen var etab­le­ret af Carl Mun­ck i 1942, og me­get hur­tigt blev den mø­de­sted for dan­ske­re med an­ti­tysk hold­ning. I bag­lo­ka­let blev der frem­stil­let man­ge il­le­ga­le bla­de.

Brød­re­ne Ove og Bør­ge Mun­ck samt Jo­sef Søn­der­gaard hjalp til i for­ret­nin­gen. Ik­ke kun i eks­pe­di­tions­lo­ka­let med at sæl­ge gram­mo­fon­pla­der samt ra­dio­ap­pa­ra­ter og gram­mo­fo­ner, men li­ge så me­get med il­le­ga­le ak­ti­vi­te­ter i bag­lo­ka­let.

Det var en ud­søgt spøg i for­ret­nin­gen at hol­de øje med, om en de­ling ty­ske sol­da­ter var på vej fra Ho­ved­ba-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.