Hi­sto­rie ... BLO­DIG AU­GUST Fort­sat fra si­de 27

BT - - NYHEDER - Fo­to: Scan­pix

Den ty­ske øver­st­be­fa­len­de i Dan­mark, Ge­ne­ral der In­fan­te­rie Her­mann von Han­ne­ken, be­or­dre­de le­den­de em­beds­mænd og re­præ­sen­tan­ter for pres­sen til sit ho­ved­kvar­ter på Ny­bo­der Skole på Øster­bro, hvor han med­del­te kon­se­kven­ser­ne af den æn­dre­de si­tu­a­tion.

Med­lem­mer af grup­pen fra Stjerne Ra­dio hav­de i øv­rigt i au­gust 1943 for­ø­vet sa­bo­ta­ge mod en ra­dio­mast og et te­le­fon­ka­bel med til­knyt­ning til kom­man­do­cen­tret på Ny­bo­der Skole.

Ty­sker­ne over­tog re­ge­rin­gens be­fø­jel­ser. Den dan­ske re­ge­ring an­mo­de­de kon­gen om at måt­te fra­træ­de, men kong Chr. X vil­le ik­ke mod­ta­ge an­mod­nin­gen, så for­melt fra­t­rå­d­te re­ge­rin­gen først den 5. maj 1945.

’ Hol­ger Dan­ske I’ op­lø­ses

I sep­tem­ber 1943 føl­te fle­re af grup­pens med­lem­mer, at jor­den brænd­te un­der dem, og de flyg­te­de til Sve­ri­ge. Me­nin­gen var, at de vil­le ven­de tilbage.

I Sve­ri­ge kun­ne grup­pens med­lem­mer ik­ke fal­de til ro, og de vend­te ef­ter et styk­ke tid tilbage til Dan­mark, men nu som il­le­ga­le.

Ra­dio­for­ret­nin­gen blev vi­dere­ført af fa­mi­li­en, men ty­sker­ne og de­res dan­ske sym­pa­ti­sø­rer glem­te ik­ke Stjerne Ra­dio. Fle­re gan­ge blev for­ret­nin­gen ud­sat for hær­værk, og to gan­ge blev for­ret­nin­gen sprængt i luf­ten.

Hol­ger Dan­ske fort­sat­te med ny le­del­se fra ef­ter­å­ret 1943. En­kel­te fra den før­ste or­ga­ni­sa­tion, se­ne­re be­nævnt ’ Hol­ger Dan­ske I’, fort­sat­te i det, der se­ne­re blev kendt som ’ HD II’, og man­ge nye folk kom til.

Stjerne Ra­dio i Isted­ga­de 31, der ek­si­ste­re­de fra 1942 til 1966, blev nær­mest sy­no­nym med den før­ste mod­stands­or­ga­ni­sa­tion ’ Hol­ger Dan­ske’ og ti­den om­kring Au­gu­stop­rø­ret og den ef­ter­føl­gen­de mi­li­tæ­re und­ta­gel­ses­til­stand fra 29. au­gust til 5. ok­to­ber 1943.

Her­mann von Han­ne­ken var ge­ne­ral og øver­st­kom­man­de­ren­de for de ty­ske trop­per i Dan­mark fra ok­to­ber 1942 til ja­nu­ar 1945.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.