VI­DEN­SKAB. DK Rød­vin brem­ser tyktarm­skræft

BT - - NYHEDER -

» Drik ik­ke al­ko­hol for din sund­heds skyld, « ly­der det of­fi ci­el­le råd fra Sund­heds­sty rel­sen til trods for, at rød­vin har do­ku­men­te­ret gavn­li­ge eff ek­ter for hjer­tet. Nu kan for­ske­re fra Lei­ce­ster Uni­ver­si­ty i Eng­land fø­je end­nu en gavn­lig egen­skab til den eft er­trag­te­de dru­es­aft . En en­kelt glas rød­vin om da­gen in­de­hol­der nem­lig net­op den mæng­de af stoff et res­ve­ra­trol, der har ev­nen til at brem­se tyktarm­skræft , for­tæl­ler for­sker­ne i et nyt stu­die.

År­sa­gen til det er iføl­ge den dan­ske for­sker Ole Vang, at krop­pen til­sy­ne­la­den­de bru­ger res­ve­ra­trol til at fore­byg­ge syg­dom­me og stand­se de ne­ga­ti­ve eff ek­ter af fedtind­ta­get, hvis man er over­væg­tig og spi­ser me­get fedt.

» Der er for­søg, der ty­der på, at nor­ma­le, ra­ske men­ne­sker re­spon­de­rer min­dre på res­ve­ra­trol sam­men­lig­net med men­ne­sker, som er sy­ge el­ler er ved at bli­ve sy­ge. Ind­ta­gel­se af me­get fedt i ko­sten er jo ik­ke sær­lig sundt. Her kan res­ve­ra­trol mod­vir­ke no­get af den ne­ga­ti­ve eff ekt af fedt, « for­kla­rer Ole Vang, der er cel­le­bi­o­log og lek­tor på Roskil­de Uni­ver­si­tet.

Tid­li­ge­re har for­sker­ne ment, at man skul­le drik­ke 200 glas rød­vin for at få den gavn­li­ge virk­ning af res­ve- ra­trol, men det nye stu­die vi­ser, at et en­kelt glas er til­stræk­ke­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.