Kul­tur ’ David Bowie æn­dr

3 ting du ik ke vil glem­me Funk­leg­en­den Ni­le Rod­gers spil­le­de fre­dag nat på Smuk­fest. BT mød­te ham in­den koncerten

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Sent fre­dag af­ten hav­de Skan­der­borg be­søg af en af ro­ck­mu­sik­kens stør­ste, Ni­le Rod­gers.

Ryt­me­gu­i­ta­rist, op­rin­de­ligt i ban­det Chic, der for al­vor brød igen­nem med ’ Le Fre­ak’, der ind­kaps­ler ly­den af funk­mø­der- disko i de tid­li­ge 70ere.

Skal man lyt­te til en en­kelt num­mer for at for­nem­me, hvad den ind­fly­del­ses­ri­ge ryt­me­gu­i­ta­rist kan med sit in­stru­ment, kan det an­be­fa­les at lyt­te til Di­a­na Ross’ ’ Upsi­de Down’. BT mød­te Rod­gers umid­del­bart in­den koncerten.

Hvis kli­chéen ’ han/ hun har The Funk’ no­gen­sin­de har gi­vet me­ning, så sid­der den over for over­teg­ne­de i et lil­le om­klæd­nings­rum bag Bø­ge­s­ce­ner­ne i Skan­der­borg. Ba­re 14 mi­nut­ter før Ni­le Rod­gers skal på sce­nen sam­men med sin iko­ni­ske Fen­der Stra­tio­ca­ster og en stor po­se hit

r. Rod­gers ud­strå­ler ro, god kar­ma og yd­myg­hed. Hel­bredt ef­ter pro­sta­ta­kræft I 2011 blev han di­ag­no­sti­ce­ret med pro­sta­ta­kræft. To år se­ne­re fik han be­ske­den, at han var hel­bredt. Sam­ti­dig skyl­le­de Daft Punk/ Ni­le Rod­gers/ Phar­rel Wil­li­ams ’ Get Lucky’ ud over ver­den og skab­te nyt fo­kus på den 62- åri­ge gu­i­ta­rist.

Uden at gå på kom­pro­mis

» Det har be­kræf­tet for mig i, at hvis man har et kon­cept, som man selv tror 100 pct. på og fast­hol­der det uden at gå på kom­pro­mis, så kan det nog­le gan­ge hol­de. Hvis man er hel­dig. Så van­vit­tigt det end måt­te vir­ke. Jeg har kendt de to fy­re fra Daft Punk i næ­sten 20 år. Det tog os 16 år med gen­si­dig be­un­dring at be­slut­te os for at skri­ve og ind­spil­le ’ Get Lucky’. Tids­punk­tet var det ret­te, « si­ger Rod­gers. blev en me­get stør­re suc­ces, end no­gen af os hav­de for­ven­tet. «

Hvor­dan skab­te du din sær­li­ge gu­i­tar­lyd?

» Min ven Ber­nard Edwards ( og med­lem af Chic, red.) var gu­i­ta­rist, in­den han blev bas­sist. Han hør­te min for­nem­mel­se for har­moni - jeg var op­rin­de­ligt ja­zzgu­i­ta­rist og hav­de spil­let klas­sisk gu­i­tar. Han for­søg­te at over­ta­le mig til at bru­ge det som funkgu­i­ta­rist. Jeg var li­geg­lad - men en dag hør­te jeg en helt ung fyr spil­le på mit ud­styr, og han lød 10 gan­ge bed­re end mig. Jeg løb til den nær­me­ste gu­i­t­ar­bu­tik, solg­te min dy­re nings­fyld­te. I be­gyn­del­sen af 80er­ne var han så langt ude på ro­ck­ens on­de fæt­ter, ko­kain, at han solg­te og åben­lyst del­te ud af stof­fet, bl. a. på det iko­ni­ske New Yor­ker- disko­tek Stu­dio 54. Rod­gers hav­de ramt bun­den og stod helt uden pla­de­kon­trakt.

’ Disko stin­ker’- pe­ri­o­den

Så blev han kon­tak­tet af David Bowie, der sam­men med sit nye pla­de­sel­skab, øn­ske­de at ska­be en lyd med kom­merci­el­le mus­k­ler. Han hav­de net­op skilt sig af med sin fa­ste pro­du­cer, To­ny Vi­scon­ti.

» Det mest me­nings­fyld­te, jeg har op­le­vet, var mit sam­ar­bej­de med David Bowie i 1982 om­kring ’ Let’s Dan­ce’al­bum­met. Alt var imod os på det tids­punkt. ’ Disko stin­ker’ - det var en bøl­ge i da­ti­dens ny- ro­ck­kred­se. Alt det, jeg hav­de ar­bej­det med de før­ste år af min kar­ri­e­re, blev der set ned på. Vi ind­spil­le­de det ale­ne. Vi hav­de in­gen at stå til an­svar over for - bort­set fra os selv. Det sam­ar­bej­de med David æn­dre­de mit liv. In­den da hav­de jeg væ­ret sat i bås som en disko/ dan­ce/ r& b- fyr. ’ Let’s Dan­ce’ var en re­vo­lu­tion i bran­chen med sin fu­sion af dan­ce og ro­ck. Der­ef­ter ar­bej­de­de jeg sam­men med Du­ran Du­ran, INXS, Paul Si­mon, Al Jar­reau, Jeff Beck, selv Ro­bert Plant fra Led Zep­pe­lin. Mick Jag­ger, « si­ger Ni­le Rod­gers.

Han kun­ne fort­sæt­te. Men det er der ik­ke tid til. Bø­ger­s­ce­ner­ne skal smø­res ind i The Funk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.