Sha­ka Lovel­ess over­fal­det

BT - - KULTUR - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ berl­in­ske­me­dia. dk

VOLD

Den dan­sker rap­per og po­p­mu­si­ker Sha­ka Lovel­ess blev kort in­den sin op­træ­den fre­dag på Bø­ge­s­ce­nen på Smuk­fest over­fal­det af en gal mand.

Man­den hav­de til­t­vun­get sig ad­gang ba­ck­s­ta­ge og kom i hånd­ge­mæng med Sha­ka Lovel­ess, in­den en af Smuk­fests sik­ker­heds­vag­ter fi k skilt de to kamp­ha­ner ad. Sha­ka Lovel­ess gen­nem­før­te koncerten ry­stet af si­tu­a­tio­nen.

Smuk­fests ar­ran­gø­rer er nu ved at un­der­sø­ge si­tu­a­tio­nen og fi nde ud af, hvor­dan den ga­le mand fi k var kom­met ind ba­ck­s­ta­ge.

Tid­li­ge­re over­fal­det Me­di­na

På et pres­se­mø­de i går hav­de sik­ker­heds­chef Kas­per Søn­der­da­hl in­gen kom­men­ta­rer til, hvor­dan man­den er kom­met ind. Festi­val­le­del­sen vil hel­ler ik­ke ud­ta­le sig om den på­gæl­den­de mand.

» Vi vil ik­ke ud­ta­le os om per­son­for­hold, « sag­de han.

Tid­li­ge­re i går ud­tal­te han dog til MX Aar­hus, at den på­gæl­den­de mand tid­li­ge­re har over­fal­det Me­di­na. Der­for har han nu et po­li­ti­til­hold mod at nær­me sig Me­di­na.

Sha­ka Lovel­ess selv er iføl­ge sin talskvin­de, Ka­ren Vin­cent, i god be­hold på trods af det vold­som­me over­fald, og er ta­get af sted væk fra festi­va­len igen. Lovel­ess skri­ver selv føl­gen­de kom­men­tar på sin Fa­ce­book­si­de: » Yooo go­de men­ne­sker!! I har må­ske hørt om epi­so­den, hvor jeg blev over­fal­det i går, fem mi­nut­ter in­den vi skul­le på sce­nen. Det var selv­føl­ge­lig tr­æls, og det er al­tid lidt svæ­re­re at spil­le, når det gør ondt, når man åb­ner mun­den. Men alt er godt – in­gen hjer­ne­rystel­se.

Hel­dig­vis var der go­de boys, der hur­tigt fi k stop­pet si­tu­a­tio­nen, så han nå­e­de kun at ram­me mig et par gan­ge. Der var et par gan­ge på sce­nen, hvor jeg lidt mi­ste­de over­blik­ket, men er du sinds­syg, hvor er jeg tak­nem­me­lig for band, gæ­ster og Skan­der­borgs fan­ta­sti­ske pu­bli­kum, der bar mig gen­nem showet. Jeg har end­nu al­drig op­le­vet no­get, der ku få mig til at af­ly­se en Skan­der­borg- kon­cert. Så læn­ge jeg kan stå på be­ne­ne, er jeg al­tid klar.

Tu­sind tak for støt­ten!!! «

Sha­ka Lovel­ess blev kort in­den sin op­træ­den fre­dag på Smuk­fest over­fal­det af en gal mand bag sce­nen. Fo­to: Tor­ben Chri­sten­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.