Fa­sci­ne­ren­de hit­storm over Smuk­fest

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

MU­SIK

Chic fe­at. Ni­le Rod­gers BØ­GE­S­CE­NER­NE **** **

Hvem sag­de, at ryt­me­gu­i­tar er ke­de­lig? Ke­de­ligt var det funk’me ik­ke, da gu­i­tar­leg­en­den Ni­le Rod­gers og hans Chic ind­t­og Bø­ge­s­ce­ner­ne fre­dag aft en. Det blev en hit­storm, en lek­tion i den in­der­ste ker­ne af The Funk.

Rod­gers’ be­tyd­ning for det, man kun­ne kal­de ly­den af Stu­dio 54, kan ik­ke over­vur­de­res.

Umid­del­bart var der ik­ke me­get, der ty­de­de på, at da­len for­an Bø­ge­s­ce­ner­ne skul­le bli­ve for­vand­let til et di­sco­dan­se­gulv, da Rod­gers og hans fem mand store band og to san­ge­r­in­der en­tre­de sce­nen.

Vir­ker som en sko­v­brand

Halvan­den ti­me se­ne­re, da ban­det gik af igen, var der tre gan­ge så man­ge men­ne­sker. Så­dan vir­ker The Funk som en sko­v­brand. Al­li­ge­vel sid­der jeg her med en for­nem­mel­se af at ha­ve set en fi lm, der kun­ne ha­ve væ­ret me­re in­ter­es­sant, in­den den end­te med en hap­py end.

Må­ske for­di ly­den var alt for lav den før­ste tred­je­del af koncerten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.