Dø­de­ligt virus

BT - - TV - ACTIONT­HRIL­LER

Da for­ret­nings­kvin­den Beth rej­ser hjem fra Hong­kong til USA, ud­vik­ler det, hun blot tror, er kraft ig jet­lag, sig i en langt me­re on­dar­tet ret­ning. Hun er ble­vet smit­tet af en dø­de­lig syg­dom på rej­sen, en syg­dom læ­ger­ne ik­ke ken­der, og som de ik­ke ved, hvad de skal stille op imod. Der­for for­sø­ger hen­des cho­ke­re­de en­ke­mand, Mitch, selv at fi nde en for­kla­ring på tra­ge­di­en. Kort eft er be­gyn­der Bet­hs symp­to­mer af vi­se sig hos fl ere men­ne­sker: Det star­ter med ho­ste, eft er­fulgt af fe­ber, ho­ved­pi­ne sl­ag­til­fæl­de, hjer­ne­blød­ning og i sid- ste en­de dø­den. Den mysti­ske smit­te spre­der sig med ly­nets hast mel­lem by­er­ne og på tværs af græn­ser­ne på grund af den me­gen in­terak­tion mel­lem men­ne­sker. Snart eft er har det ud­vik­let sig til en glo­bal pan­de­mi, og mens dødstal­le­ne sti­ger til hund­redt­u­sin­der, går myn- dig­he­der og læ­ger i gang med at be­kæm­pe trus­len. WHO- ud­sen­din­gen dr. Leo­nora Oran­tes for­sø­ger at fi nde ud af, hvor virus­sen stam-

Med­vir­ken­de: mer fra, mens syg­dom­men kræ­ver fl ere og fl ere of­re, og folk kæm­per for at be­skyt­te sig selv og de­res nær­me - ste. ( TV 2)

An­na Ja­co­by- Heron som Jory og Matt Da­mon som Mitch Em­hoff i Ste­ven So­der­berg­hs actiont­hril­ler ” Con­tagion” fra 2011.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.