Eva Ag­ne­te

SELS­ING

BT - - SØNDAG -

Hvis du var tvun­get til at væ­re en an­den per­son, hvem skul­le det så væ­re? Hvad vil du ger­ne væ­re kendt for? Har kvin­der vun­det i li­ge­stil­lings­kam­pen? Hvis du skul­le bo i et an­det land, hvor skul­le det så væ­re? Du ti­tu­le­rer dig selv som hus­mor – alt­så ud over at væ­re fi lo­sof. Hvor­for? Hvem sy­nes du bur­de ha­ve en om­gang skæl­dud? Hvad er kvin­der bed­re til end mænd?

Så skul­le det nok væ­re Saxo Bank­di­rek­tør Lars Sei­er Chri­sten­sen. Hans uku­e­li­ge dri­ve og ta­lent for for­ret­ning, kom­bi­ne­ret med et ægte, be­ga­vet sam­fund­sen­ga­ge­ment, er im­po­ne­ren­de. Og så gad jeg og­så godt ha­ve hans bi­ler. At ta­le på veg­ne af nog­le men­ne­sker, der ik­ke selv kan el­ler tør. Og at ta­ge nog­le af de svæ­re, men af­gø­ren­de de­bat­ter om vo­res sam­fund. Bå­de ja og nej. Vi har vun­det mag­ten, men tabt for­må­let. Lig­hed er så langt­fra al­tid en dyd, og ud­lig­nin­gen af for­skel­le mel­lem kvin­der og mænd er med til at ska­be iltsvind i par­for­hol­de­ne. Nok i USA el­ler Schweiz. Det er beg­ge lan­de, hvor fri­heds­kul­tu­ren og – sær­ligt i USA – den pro­te­stan­ti­ske etik end­nu ik­ke er ble­vet helt afl ivet af de to­ta­li­tæ­re ty per i aka­de­mia. For­di det er et af de livsvalg, jeg er mest stolt af, det med at gå hjem­me. Ti­den med de små kom­mer nem­lig ik­ke igen. Man­ge. Men nok mest de fe­mi­ni­ster, der fo­ku­se­rer på ting som køns­be­håring, men fuld­stæn­dig svig­ter de ind­van­drer­kvin­der, der ud­sæt­tes for so­ci­al kon­trol. En for­fær­de­lig pri­o­ri­te­ring. At gi­ve om­sorg. At si­ge ting på en in­di­rek­te må­de. Og så at ha­ve pænt hår.

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.