E

BT - - SØNDAG -

n solskin­s­dag i Fre­de­riks­berg Ha­ve. Folk lig­ger på tæp­per og ny­der var­men med et glas vin. An­dre går rundt og be­un­drer de grøn­ne om­gi­vel­ser, sø­er­ne og ha­vens fug­le. Rundt om et hjør­ne kom­mer en æl­dre her­re sjok­ken­de iført træ­ning­s­tøj, et par lø­be­sko og bæ­ren­de på to slid­te ind­købspo­ser.

Stil­he­den bry­der han med et ka­rak­te­ri­stisk fl øjt, hvor to­nen sti­ger igen­nem he­le fl øjtet og ly­de som ’ hoi’ og ’ uie­ee’. Fi­re af ha­vens fi ske­hej­rer går på vin­ger­ne, og lan­der tæt ved man­den og går hen og spi­ser fi sk di­rek­te fra hans hånd, mens han snak­ker med dem. Folk i ha­ven stir­rer og sy­nes, det vir­ker mær­ke­ligt. Man­den er hel­ler ik­ke, som men­ne­sker er fl est.

Næ­sten hver dag har han væ­ret i ha­ven de se­ne­ste 16 år.

I den tid er fi ske­hej­re­r­ne ble­vet tryg­ge ved man­den, der har lært dem tri­ck. Han kan og­så kom­mu­ni­ke­re med dem og aft ale, hvor de skal mø­des. De lo­ka­le på Fre­de­riks­berg ved, hvem man­den er. De kal­der ham ’ Hejremanden’.

Bi­den­de koldt var det an­den ju­le­dag 1998. Al­li­ge­vel blev Erik Andersen sendt i Fre­de­riks­berg Ha­ve af ko­nen for at fodre æn­der­ne med no­get brød, der var ved at bli­ve for gam­melt.

Det før­ste mø­de

Den store vin­ter­jak­ke var fun­det frem, da han tra­ske­de af sted. En lil­le ki­lo­me­ter hav­de han fra par­rets lej­lig­hed på Thurø­vej til Fre­de­riks­berg Ha­ve. Ænder og gæs kom ham vral­ten­de i mø­de, da han trå­d­te ind på grus­stien med brø­d­et. Han be­gynd­te at bræk­ke det i små styk­ker, som han først ka­ste­de til fug­le­ne, in­den han fandt ud af, de og­så kun­ne spi­se fra hans hæn­der.

Æn­der­ne og gæs­se­ne var ik­ke de ene­ste fug­le i ha­ven. En ’ stor­ke­lig­nen­de fugl’ kom span­ku­le­ren­de hen ad grus­stien. Erik Andersen ka­ste­de i før­ste om­gang en fl ig af brø­d­et hen mod den ari­sto­kra­ti­ske fugl, der næg­te­de at spi­se. Iføl­ge Erik Andersen så ryste­de den på ho­ve­d­et.

På grus­stien kom nu og­så en kon­di­lø­ber for­bi, som Erik Andersen stop­pe­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.