DY­BET BLEV HEN­DES SKÆB­NE

BT - - SØNDAG - Jm­mo@ bt. dk

Hun ån­de­de over land, men le­ve­de un­der vand. Na­ta­lia Mol­cha­nova var fa­sci­ne­ret af den stil­hed og ro, som hun kun­ne for­nem­me der­ne­de på bun­den af ha­vet. Den 53- åri­ge rus­si­ske kvin­de le­ve­de og ån­de­de for fri­dyk­ning – dyk­ning uden ilt­fl asker. De se­ne­re år blev hun me­re og me­re for­hip­pet på at ud­bre­de den lil­le fri­dyk­ker­ver­den, så og­så an­dre kun­ne få glæ­de af ro­en dér al­ler­dy­best ne­de.

Sid­ste søn­dag skul­le Na­ta­lia Mol­cha­nova fo­re­ta­ge et for hen­de let dyk på 35 me­ter i Det Ba­lea­ri­ske Hav tæt ved Ibiza sam­men med en grup­pe an­dre dyk­ke­re.

Hun svøm­me­de lidt væk fra fl ok­ken, trak vej­ret dybt ned i lun­ger­ne og svøm­me­de mod bun­den. Si­den er hun ik­ke set.

Selv­om de span­ske myn­dig­he­der ons­dag indstil­le­de eft er­søg­nin­gen af Na­ta­lia Mol­cha­nova, så le­der hen­des søn Ale­xey Mol­cha­nova, der selv er fri­dyk­ker, sta­dig eft er sin mor. Han har dog ud­talt til in­ter­na­tio­na­le me­di­er, at han ik­ke for­ven­ter at fi nde sin mor i li­ve. Men han fi nder en vis trøst i, at hun dø­de i det, som hun vie­de sit liv til.

Mest suc­ces­ful­de kvin­de­li­ge fri­dyk­ker

Fri­dyk­ning – den hår­de kon­kur­ren­ce og ri­si­ci­e­ne der­ved – blev for al­vor bredt kendt i 1988, da fi lmen ’ The Big Blue’ blev vist i al­ver­dens bi­o­gra­fer. Det au­ten­ti­ske dra­ma, der er in­stru­e­ret af fran­ske Luc Bes­son, hand­ler om to go­de ven­ner En­zo og Ja­cques, der ud­for­drer hin­an­den i at sæt­te dyb­de­re­kor­der. For­sø­get på at ryk­ke græn­ser­ne for det umu­li­ge får dø­de­lig ud­gang.

Na­ta­lia Mol­cha­nova var den mest suc­ces­ful­de kvin­de­li­ge fri­dyk­ker no­gen­sin­de. Hun sat­te he­le 41 ver­dens­re­kor­der og vandt 23 ver­dens­mester­ska­ber, og hun de­di­ke­re­de sit liv til at åb­ne fri­dyk­ker­ver­de­nen for an­dre.

Det var vig­tigt for hen­de at få an­dre til at mær­ke den helt unik­ke fø­lel­se af in­dre kon­trol, som man træ­ner i fri­dyk­nin­gen, for­tæl­ler dan­ske Stig Åvall Se­ve­rin­sen, der er fi redob­belt ver­dens­me­ster og re­kord­hol­der i fri­dyk­ning.

» Det er svært at tæn­ke på, at et men­ne­ske, der har væ­ret så le­ven­de i sporten ik­ke er her me­re, « si­ger Stig Åvall Se­ve­rin­sen.

Sat­te re­kord i sin før­ste kon­kur­ren­ce

Na­ta­lia Mol­cha­nova var op­rin­de­ligt svøm­mer, men skift ede som 40- årig til fri­dyk­ning. I sin før­ste kon­kur­ren­ce i 2003 sat­te hun rus­sisk dyb­de­re­kord i Moskva, og si­den tog den ene re­kord den næ­ste.

Na­ta­lia Mol­cha­nova var græn­se­sø­gen­de og hæ­ve­de he­le ti­den ni­veau­et for fri­dyk­ning. Hun kun­ne hol­de vej­ret i ni mi­nut­ter og to se­kun­der.

I sep­tem­ber 2011 nå­e­de hun en milepæl, da hun blev den før­ste kvin­de, der dyk­ke­de dy­be­re end 100 me­ter.

Stig Åvall Se­ve­rin­sen kend­te per­son­ligt Na­ta­lia Mol­cha­nova. Han hu­sker spe­ci­elt, at det var hen­des men­tale ev­ner, der gjor­de hen­de uden si­destyk­ke i sporten.

Hun brug­te me­get tid på at bli­ve god til at luk­ke af for smer­te og angst. At bli­ve ro­lig, selv i pres­se­de si­tu­a­tio­ner.

Når Na­ta­lia Mol­cha­nova nå­e­de over­fl aden eft er et re­kord­dyk, var det med over­skud. Stig Åvall Se­ve­rin­sen for­tæl­ler, at han selv op­le­ver, at det kan væ­re svært at be­va­re ro­en, når be­ne­ne sy­rer til, mel­lem­gul­vet ban­ker, og lun­ger­ne skri­ger eft er luft .

Men Na­ta­lia Mol­cha­nova vi­ste al­drig tegn på pa­nik. Der­for var hun kendt som den rus­si­ske ma­ski­ne.

Al­tid klar med hjælp

Na­ta­lia Mol­cha­nova var mor til to, Ale­xey Mol­cha­nova på 28, der og­så er fri­dyk­ker, og hans sø­ster Oks­a­na Mol­cha­nova, som læ­ser til ar­ki­tekt i Moskva. Na­ta­lia Mol­cha­nova og hen­des søn tog til stæv­ner sam­men ver­den over. Stig Åvall Se­ve­rin­sen lå i skarp kon­kur­ren­ce med Ale­xey Mol­cha­nova, men det til trods er de go­de ven­ner over van­det.

Na­ta­lia Mol­cha­nova så ik­ke kon­kur­ren­cen som en hin­dring i at hjæl­pe si­ne med­dyk­ke­re. Stig Åvall Se­ve­rin­sen for­tæl­ler, at hun al­tid var klar til at gi­ve go­de råd og vej­led­ning og til at de­le ud af sit ud­styr.

Enspæn­der over van­det

Mel­lem dyk­ke­ne holdt Na­ta­lia Mol­cha­nova af at væ­re for sig selv. Hun be­hø­ve­de ik­ke at snak­ke med no­gen.

Da Stig Åvall Se­ve­rin­sen spurg­te hen­de om, hvor­for hun holdt sig for sig selv, sva­re­de hun: ’ for at sam­le og spa­re ener­gi’.

Alt t ærer på kræft er­ne, og der­for sør­ge­de hun for at væ­re la­det helt op in­den de dybe dyk. Hun var 100 pro­cent de­di­ke­ret til og fo­ku­se­ret på sin fri­dyk­ning.

Om­stæn­dig­he­der­ne for­bun­det med Na­ta­lia Mol­cha­novas for­svin­den er end­nu ukla­re. Hun kan væ­re be­svi­met el­ler ble­vet fan­get i et løst fi ske­net. Den mest an­er­kend­te te­o­ri, der og­så de­les af Stig Åvall Se­ve­rin­sen, er dog, at hun er ble­vet fan­get af en af de un­der­vands­hav­strøm­me, der er kendt i om­rå­det. Der har i kon­kur­ren­ce­mæs­sig sam­men­hæng kun væ­ret fi re til­fæl­de af dødsu­lyk­ker for­bun­det med fri­dyk­ning de sid­ste 20 år. På mo­tions­ni­veau er der kun sket ulyk­ker, hvis ved­kom­men­de li­ge­som Na­ta­lia Mol­cha­nova er dyk­ket mod bun­den ale­ne.

Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.