K

BT - - SØNDAG - TEKST

oldskål til aft ens­mad, in­gen fa­ste sen­ge­ti­der og mas­ser af op­le­vel­ser med fa­mi­li­en i som­mer­lan­det. Fe­ri­e­ti­den er sød, og så me­get de­sto stør­re bli­ver kon­tra­sten til de su­re bun­ker af va­ske­tøj, lange ræk­ker af rug­brøds­mad­der til mad­pak­ken og ske­ma­lag­te ru­ti­ne­op­ga­ver og plig­ter, der ven­ter på den an­den si­de. I mor­gen ind­le­der de fl este fol­ke­sko­lebørn et nyt sko­le­år. Og når væk­k­eu­ret rin­ger, skal he­le fa­mi­li­en for før­ste gang i man­ge uger ud ad dø­ren og hal­se af sted til de respek­ti­ve ud­dan­nel­ser og ar­bejds­plad­ser, in­den aft ens­ma­den skal stå på bor­det, lek­tier­ne la­ves og sen­ge­ti­der­ne pas­ses.

Op­star­ten eft er ferien kan væ­re drøj for store og små. Det er der ik­ke me­get nyt i. Men fak­tisk kan man med få re­gu­le­rin­ger al­le­re­de in­den hver­da­gens kom­me mod­vir­ke det vær­ste jet­lag og sør­ge for, at lan­din­gen fra fe­ri­eland bli­ver så blød som mu­ligt.

Det me­ner fa­mi­lie­vej­le­der og fored­rags­hol­der Lo­la Jen­sen.

» Det er vig­tigt at si­ge, at ud­for­drin­ger­ne ef­ter en fe­rie ik­ke er så me­get an­der­le­des, end de al­tid har væ­ret. Men for­skel­len er, at børn i dag ty­pisk har op­le­vet me­get me­re i ferien. Og der­for kræ­ver det me­re at lan­de. I ferien spi­ser man an­der­le­des, spi­se­ti­der­ne er må­ske fl yt­tet rundt, der er fær­re pla­ner, og plig­ter­ne er ik­ke de sam­me. Jo yn­gre bør­ne­ne er, og jo me­re man har af­ve­get fra hver­da­gens ru­ti­ner, des stør­re en lan­dings­ba­ne kræ­ver det, « si­ger Lo­la Jen­sen, der dog un­der­stre­ger, at der in­tet for­gjort er i at slæk­ke på hver­dags­kra­ve­ne i som­mer­fe­ri­en.

» Det er præ­cis så­dan, en fe­rie skal væ­re. Hjer­nen skal bru­ge tid og ro på at re­sti­tu­e­re ef­ter ind­tryk, og jo læn­ge­re en fe­rie, de­sto stør­re chan­ce for at re­sti­tu­e­re. Det er en god ting at kom­me til at ke­de sig og sav­ne si­ne ven­ner. Det gi­ver au­to­ma­tisk en stør­re glæ­de ved at kom­me tilbage. Er ferien der­i­mod tæt pak­ket fra en­de til an­den, kan man væ­re helt stres­set, når man kom­mer tilbage, « si­ger hun.

Dy­na­mi­k­ken er an­der­le­des

Når ferien er slut, vil nog­le for­æl­dre op­le­ve, at de­res børn er me­re klyn­ken­de og i hø­je­re grad end sæd­van­ligt ’ hæn­ger på dem’. Og det er der en gan­ske na­tur­lig for­kla­ring på, si­ger cand. psych. og di­rek­tør for Psy­ko­lo­ger­ne ved Kon­gens Nytorv An­ne Kir­sten Hansen. For i ferien er fa­mi­li­en ty­pisk kom­met ind i nog­le helt nye rol­ler.

» Bør­ne­ne bli­ver i ferien vant til at ha­ve de­res for­æl­dre he­le ti­den. Man­ge er af sted i fl ere uger, og he­le dy­na­mi­k­ken er an­der­le­des end der­hjem­me. I hver­da­gen er bør­ne­ne jo i in­sti­tu­tion og for­æl­dre­ne på ar­bej­de, så de ser i vir­ke­lig­he­den ik­ke hin­an­den ret man­ge ti­mer i døg­net. Det kan væ­re me­get svært for børn at ven­de tilbage til de rol­ler eft er en fe­rie, og der­for kan de bli­ve svæ­re at ha­ve med at gø­re og væ­re træt­te og vrant­ne, « si­ger An­ne Kir­sten Hansen.

Bær over med un­ger­ne

Og selv om det ik­ke li­ge­frem frem­mer eff ek­ti­vi­te­ten på de travle mor­ge­ner, må man som for­æl­dre prø­ve at bæ­re over med de umu­li­ge unger den før­ste uges tid, rå­der psy­ko­lo­gen.

» Man må prø­ve at rum­me så me­get som mu­ligt og la­de væ­re med at hid­se sig for me­get op. For­æl­dre­ne er må­ske og­så selv stres­se­de, for­di de og­så selv skal i gang med ar­bej­de, så hvis det over­ho­ve­det er en mu­lig­hed, er det en god idé at be­gynd­te blidt med nog­le kor­te­re da­ge i in­sti­tu­tio­nen. Har man bedste­for­æl­dre el­ler ven­ner i nær­he­den, er det godt gi­vet ud at la­de dem hen­te bør­ne­ne lidt tid­li­ge­re, « si­ger An­ne Kir­sten Hansen.

An­ne Kir­sten Hansen, psy­ko­log

I det he­le ta­get kræ­ver det en vis form for fe­ri­e­af­væn­ning, når man skal ven­de tilbage til hver­da­gen, ly­der det fra fa­mi­lie­vej­le­der Lo­la Jen­sen. Og pa­ra­doksalt nok kræ­ver det iføl­ge hen­de, at der ik­ke er pla­ner i da­ge­ne op til skole- og ar­bejds­start.

» Bør­ne­fa­mi­li­er­ne skal ik­ke boo­ke de fl y, der lan­der i Dan­mark da­gen in­den den mandag, hver­da­gen be­gyn­der. De skal lan­de om tors­da­gen el­ler fre­da­gen, og så skal der alt­så ik­ke over­nat­te ve­nin­der el­ler ven­ner i we­e­ken­den, selv om bør­ne­ne har sav­net de­res kam­me­ra­ter. Man skal li­ge lan­de og fi nde ro med de van­te sen­ge­ti­der. Man be­hø­ver som for­æl­der ik­ke at si­ge ’ nej’, men man kan godt an­vi­se, hvad bør­ne­ne har brug for, « si­ger hun.

Og selv om sko­le­ske­ma­er, mad­pla­ner og kø­re- hen­te­aft aler næp­pe er det mest se­xe­de at for­hol­de sig til eft er fl ere uger uden tøj­ler, er det nyt­tigt som for­æl­dre at la­ve en lil­le sed­del til sig selv, me­ner hun.

» Som for­æl­der har man og­så brug for li­ge at tu­ne hjer­nen ind og få tin­ge­ne sat i sy­stem igen, så det er alt­så slet ik­ke no­gen dum idé at la­ve et ske­ma el­ler en hu­ske­sed­del, som man kan skæ­ve til, ind­til man er kom­met ind i rum­len med mad­pak­ker og gym­na­stik­tøj. «

CHAR­LOT­TE NI­EL­SEN, cnie@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.