GUIDE: FÅ EN BLID TRAP NED PLAN­LÆG

BT - - SØNDAG -

Det kan ly­de selv­mod­si­gen­de,

at man skal trap­pe ned på ferien, in­den man ven­der tilbage til hver­da­gen, men ik­ke de­sto min­dre er det vig­tigt. Om­vælt­ning kræ­ver til­løb, så hold de sid­ste da­ge af ferien fri for stør­re ak­ti­vi­te­ter. Lav in­gen aft aler og plan­læg ik­ke je­res hjem­komst til da­gen li­ge før sko­lestart. På den må­de får fa­mi­li­en bå­de men­talt og fy­sisk ro til at væn­ne sig til tan­ken om en hek­tisk hver­dag og tid til at gen­op­ta­ge de van­te ru­ti­ner som plig­ter, fa­ste må­l­ti­der, tand­børst­ning og sen­ge­ti­der.

Som for­æl­der

kan du oft e selv se frem til vok­sen­de bun­ker på skri­ve­bor­det, når du ven­der tilbage til ar­bejds­plad­sen, så skal du ha­ve over­skud til og­så at få tin­ge­ne til at gli­de på hjem­me­fron­ten, kræ­ver det, at I har en plan. Brug ger­ne søn­dag aft en på at få over­blik over den kom­men­de uge og vær ik­ke ban­ge for at la­ve hu­ske­li­ster og ske­ma­er. Det ta­ger lidt tid at fi nde ind i de gam­le ru­ti­ner, og ind­til da kan det væ­re en stor hjælp at ha­ve en lap pa­pir at skæ­ve til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.