O• V BÆ­RE OVERR GANG EF­TER FERIEN HUSK, AT DU SMIT­TER HJÆLP DIG SELV

BT - - SØNDAG -

Især for min­dre børn

kan det væ­re hårdt at ven­de tilbage til hver­da­gen eft er uger med fær­re krav og for­æl­dre­nes ful­de op­mærk­som­hed. Bær så vidt mu­ligt over med dem, når de op­fø­rer sig umu­ligt og slæk ger­ne på kra­ve­ne den før­ste uges tid, så over­gan­gen bli­ver bli­de­re. Jo me­re der har væ­ret slæk­ket på kra­ve­ne i ferien, des læn­ge­re tids til­væn­ning kræ­ver det eft er­føl­gen­de.

Du er næp­pe selv op­stemt

over at skul­le for­la­de fe­ri­elan­det, men lad ik­ke din ne­ga­ti­ve indstil­ling smit­te af på bør­ne­ne. Gi­ver du ud­tryk for, at det er hårdt og uli­de­ligt at skul­le tilbage, vil bør­ne­ne ta­ge sam­me hold­ning. Lad dem for­stå, at man må ta­ge det su­re med det sø­de og tal om, hvor spæn­den­de det bli­ver at be­gyn­de i skole igen og gen­se ven­ner­ne. Put evt. en lil­le over­ra­skel­se i mad­pak­ken, så det bli­ver lidt fest­ligt frem for surt.

Har du brug for at få sty r på

en mas­se ting på job­bet el­ler i hjem­met, kan du over­ve­je, om bør­ne­ne skal be­gyn­de i in­sti­tu­tion et par da­ge før. At ha­ve blot et par ti­mers bør­ne­fri om da­gen i de sid­ste da­ge, in­den ferien er slut, kan væ­re en rig­tig god in­ve­ste­ring. På den må­de bli­ver op­star­ten min­dre stres­sen­de for dig selv, li­ge­som bør­ne­ne får for­æl­dre med langt me­re over­skud til at ta­ge sig af dem, når de selv skal be­gyn­de i skole og bli­ver ka­stet ind i hver­da­gens ru­ti­ner.

Gu­i­den er skre­vet

på bag­grund af in­ter­view med fa­mi­lie­vej­le­der og fored­rags­hol­der Lo­la Jen­sen samt cand. psych. og di­rek­tør for Psy­ko­lo­ger­ne ved Kon­gens Nytorv An­ne Kir­sten Hansen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.