SÅ­DAN BLI­VER I EN ’ Lyk­ke er no­get, vi ska­ber’

BT - - SØNDAG - Char­lot­te Ni­el­sen cnie@ bt. dk

Spørg en hvil­ken som helst mor el­ler far, om de øn­sker en lyk­ke­lig fa­mi­lie, og de sva­rer ja. Spørg dem så, hvor man­ge eff ek­ti­ve ti­mer de den se­ne­ste må­ned har brugt på at op­nå en lyk­ke­lig fa­mi­lie. Her vil sva­ret me­re sand­syn­ligt væ­re no­get i ret­ning af: ’ Øh. . .’. De fl este har et mål for, hvil­ke resultater de ger­ne vil op­nå på job­bet, og hvor­dan de når der­hen. Det sam­me gæl­der, når en sport­s­præ­sta­tion el­ler en slan­ke­kur gen­nem­fø­res, for al­le ved, at den slags kræ­ver fo­kus og ud­hol­den­hed.

Men når det kom­mer til fa­mi­li­e­li­vet, er det som oft est an­der­le­des. For fa­mi­lie er jo no­get, der ba­re er det. Og al­tid vil væ­re det. El­ler hvad?

Lyk­ke er et valg

Bru­ce Fei­ler er en af USAs mest frem­træ­den­de fa­mi­lie­eks­per­ter og for­fat­ter til bo­gen ’ The Secrets of Hap­py Fa­mi­lies’ ( Hem­me­lig­he­den bag lyk­ke­li­ge fa­mi­li­er, red.). Og iføl­ge ham kræ­ver det at væ­re en lyk­ke­lig fa­mi­lie nøj­ag­tigt li­ge så me­get ar­bej­de som alt an­det, vi ger­ne vil lyk­kes med her i li­vet.

Bru­ce Fei­ler går stra­te­gisk til værks og er in­spi­re­ret af, hvor­dan suc­ces­ful­de virk­som­he­der fungerer. For han tror på, at ’ lyk­ke ik­ke er no­get, vi fi nder. Men no­get, vi ska­ber’.

» Al­le un­der­sø­gel­ser, der har be­skæft iget sig med vel­kø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, suc­ces­ful­de sports­hold el­ler en hvil­ken som helst grup­pe med suc­ces, er kom­met frem til den sam­me konklusion: Det er ik­ke om­stæn­dig­he­der­ne, der gør, at man lyk­kes, det er for­di, man ak­tivt væl­ger det. Og den bed­ste må­de at træff e et så­dan valg er ved at ta­ge ét skridt ad gan­gen. Der er in­gen magisk arm, I kan træk­ke i, in­gen en knap, I kan tryk­ke på. Der er kun viljen til trin­vis at gø­re frem­skridt og op­nå små sej­re, « si­ger han. Læs her Bru­ce Fei­lers seks råd om, hvor­dan I ska­ber et lyk­ke­ligt fa­mi­li­e­liv.

SØN­DAG 9. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.