’ VI HAR AL­DRIG HAFT HUSREGLER’

BT - - SØNDAG - The­resia Tres­chow- Kühl sam­men med fa­mi­li­en. Fo­to: Tho­mas Ma­rott/ TV2

The­resia Tres­chow- Kühl, ud­dan­net præst, mor til Rachel i ’ År­gang 0’ og sto­re­bror David, gift med Lars: » Hjem­me hos os er det at væ­re en lyk­ke­lig fa­mi­lie fak­tisk no­get, vi er be­vid­ste om. Og tit ta­ler om. For os er det vig­tigt, at vi al­le sam­men gi­ver et nap med, for når man er en fa­mi­lie, hjæl­per man hin­an­den.

Jeg har in­gen sø­sken­de, og mi­ne for­æl­dre er dø­de, så vi har ik­ke me­get fa­mi­lie. Må­ske er det der­for, vi sy­nes, det er me­get vig­tigt, at vi har et godt sam­men­hold i fa­mi­li­en. Der­for sør­ger vi for at be­sø­ge den fa­mi­lie, vi har, så vo­res børn ik­ke står tilbage uden fa­mi­lie en dag.

Bå­de min mand og jeg ar­bej­der me­get, så vo­res stør­ste ud­for­dring er, at vi al­drig har tid nok. Der­for sør­ger vi for at spi­se aft ens­mad sam­men som fa­mi­lie hver dag. Det er vig­tigt. Vi er ik­ke en ca­fe­te­ria- fa­mi­lie, hvor man kan kom­me og gå og spi­se, når man vil. Hos os spi­ser man, når der bli­ver ser­ve­ret. Vo­res børn har al­drig få­et en pizza på en tal­ler­ken og sat sig for­an fj ern­sy­net. Bor­det har al­tid dan­net fæl­les­skab, og det er en vig­tig stund for os, hvor vi kan få snak­ket sam­men som fa­mi­lie. I we­e­ken­der­ne drik­ker vi og­så eft er­mid­dag­ste sam­men, når det er mu­ligt. Det er no­get, jeg al­tid har gjort med mi­ne for­æl­dre og en rig­tig fi n tra­di­tion.

I øje­blik­ket har vi en ud­veks­lings­stu­de­ren­de bo­en­de, og han er og­så en del af fa­mi­li­en, for man kan ik­ke ha­ve en gæst i et år. Han får at vi­de, at det hjem­me hos os er vig­tigst, at man respek­te­rer hin­an­den og gi­ver hin­an­den plads. Det er vo­res grun­dre­gel. Vi har al­drig haft husregler, men vi le­ver eft er de­vi­sen om, at man vi­ser hen­syn til hin­an­den. Når man ryd­der op eft er sig i køk­ke­net, er det ik­ke for­di, man får en straf, hvis man ik­ke gør det, men for­di man vi­ser hen­syn til den næ­ste, der skal bru­ge køk­ke­net. Hvis al­le læ­rer det, fra de er helt små, kan man op­byg­ge en rig­tig god fa­mi­lie­ånd, tror jeg.

Der er vist in­gen tvivl om, at Lars og jeg ik­ke er cur­ling­for­æl­dre. Nog­le gan­ge tror jeg fak­tisk, at vo­res børn sy­nes, vi ger­ne måt­te ha­ve væ­ret lidt me­re cur­ling- ag­ti­ge. Men vi er der for dem, og det har de al­drig væ­ret i tvivl om. Jeg tror, at blan­din­gen af ube­tin­get kær­lig­hed, respekt og plads gør, at vi er det, som vi selv vil be­teg­ne som en lyk­ke­lig fa­mi­lie. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.