PRØV

BT - - SØNDAG -

Fa­mi­lie­er­klæ­ring, fa­mi­lie­hi­sto­re, fa­mi­lie­mø­der, fa­mi­lie­kon­fl ikt­stra­te­gi­er og fa­mi­lie­mid­da­ge.

For­pu­stet? At læ­se om at for­bed­re din fa­mi­lies lyk­ke er kun før­ste skridt. Næ­ste skridt er dog ik­ke så me­get svæ­re­re: Gør for­sø­get. Når det kom­mer til kar­ri­e­re og sport, har vi mål og pla­ner for, hvor­dan de skal nås. Men sam­me stra­te­gi har vi sjæl­dent for fa­mi­li­e­li­vet. ’ De vil al­tid væ­re der’, er vi til­bø­je­li­ge til at si­ge. Men hvis vi ar­bej­der med vo­res fa­mi­lie og hver dag ta­ger små skridt for at gø­re den bed­re, kan vi rent fak­tisk få en gla­de­re fa­mi­lie. Så hvad er hem­me­lig­he­den bag en lyk­ke­lig fa­mi­lie? Prøv!

Gu­i­den er skre­vet

på bag­grund af be­st­sel­le­ren ’ The Secrets of Hap­py Fa­mi­lies’ , der er skre­vet af en af USAs mest frem­træ­den­de fa­mi­lie­eks­per­ter Bru­ce Fei­ler, samt hans ud­ta­lel­ser i det ame­ri­kan­ske blad Ti­me Ma­ga­zi­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.