FOR­MU­LER EN FA­MI­LIE­ER­KLÆ­RING

BT - - SØNDAG -

Sæt tid af

til at sæt­te jer ned og ta­le om, hvad det be­ty der, at væ­re en del af je­res fa­mi­lie. Hvad er je­res fa­mi­lie­vær­di­er? Hvad vil I ger­ne? Lav en li­ste med je­res ti vig­tig­ste vær­di­er og lad li­sten de­fi ne­re, hvil­ken fa­mi­lie I ger­ne vil væ­re. Må­ske vil I ger­ne væ­re en fa­mi­lie, der ik­ke skæn­des om li­ge­gyl­dig­he­der. El­ler en fa­mi­lie, der ta­ger på man­ge fe­ri­er sam­men. Om end det kan ly­de ba­nalt, kan det væ­re med til at re­for­me­re he­le je­res må­de at væ­re fa­mi­lie på. Kom­mer I så til at føl­ge hvert ene­ste punkt hver ene­ste dag? Næp­pe. Men når tin­ge­ne går skævt, har I et fæl­les mål. Vil I ger­ne væ­re en fa­mi­lie, der har det sjovt, kan I spør­ge jer selv, om I har haft det sjovt på det se­ne­ste. Er sva­ret nej, ved I, hvad I skal ar­bej­de heni­mod. Som in­di­vi­der har vi mål for os selv, så hvor­for ik­ke ha­ve det for fa­mi­li­en?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.