SKAL I SKÆN­DES, SÅ GØR DET OR­DENT­LIGT

BT - - SØNDAG -

Det kan væ­re svært

at kom­me ud af et skæn­de­ri med skin­det på næ­sen. Men alt lø­ser sig som re­gel bed­re, når man selv har no­get at skul­le ha­ve sagt, og der­for er det en god ho­ved­re­gel at de­le kon­fl ik­ten op i tre de­le. Ad­skil først de stri­den­de par­ter og tag jer tid til at kig­ge på skæn­de­ri­et ude­fra, som ob­ser­ve­ren­de I et te­a­ter­sty kke. Spørg jer selv, hvad der ske­te? Det mind­sker fø­lel­ser som for ek­sem­pel vre­de. Bed der­eft er bør­ne­ne om at kom­me med tre al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger til kon­fl ik­ten. Den­ne del er den svæ­re­ste, men det er vig­tigt, at I ik­ke stop­per, før der lig­ger tre løs­nings­for­slag på bor­det. Den tred­je del går ud på at brin­ge par­ter­ne sam­men igen, og det hand­ler om at få bør­ne­ne til at væl­ge den af de tre løs­nin­ger, de bedst kan li­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.