TAL OM JE­RES FA­MI­LIE­HI­STO­RIE

BT - - SØNDAG -

Hvem er mi­ne for­fædre?

Hvor­dan le­ve­de min fa­mi­lie før i ti­den, og hvad var de igen­nem? Forsk­ning vi­ser, at børn, der ken­der de­res fa­mi­lie­hi­sto­rie, har hø­je­re selv­værd og en stør­re tro på, at de kan kon­trol­le­re de­res liv. Og at de der­med tri­ves bed­re. Men at ta­le om je­res fa­mi­lies hi­sto­rie hand­ler ik­ke kun om, at bør­ne­ne skal ken­de al­le suc­ces­hi­sto­ri­er­ne. Tvær­ti­mod. Gen­for­tæl og­så de hår­de ti­der og de ud­for­drin­ger, som je­res fa­mi­lie over­vandt. Får bør­ne­ne en for­stå­el­se for, at al­le men­ne­sker, og­så dem i de­res fa­mi­lie, har op- og ned­t­u­re, op­byg­ger de til­lid til, at de selv kan ta­ck­le de svæ­re si­tu­a­tio­ner, de før el­ler si­den vil hav­ne i. Sam­ti­dig får bør­ne­ne rol­lemo­del­ler, der vi­ser je­res fa­mi­lie­vær­di­er i prak­sis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.