SPIS SAM­MEN – LI­GE ME­GET HVOR­NÅR

BT - - SØNDAG -

Al forsk­ning pe­ger på,

at det at spi­se sam­men som fa­mi­lie gør en kæm­pe for­skel i bør­ne­nes liv. De får bå­de sun­de­re va­ner og et stør­re ord­for­råd. Der­for: sørg for at spi­se sam­men. På et hvil­ket som helst tids­punkt af døg­net. I en travl fa­mi­lie kan det væ­re uover­sku­e­ligt at sam­le he­le fa­mi­li­en til aft ens­mad, men det gør ik­ke no­get. Hvis et an­det tids­punkt er bed­re for jer, så gør det. Og det be­hø­ver ik­ke at va­re i fl ere ti­mer, i vir­ke­lig­he­den kræ­ver det ik­ke me­re end 10 mi­nut­ter. Men i lø­bet af de ti mi­nut­ter er det til gen­gæld og­så vig­tigt, at det ik­ke er for­æl­dre­ne, der ta­ler mest. Ty­pisk vil for­æl­dre­ne ta­le to tred­je­de­le af ti­den, men for­søg i ste­det at la­de bør­ne­ne kom­me til or­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.