HOLD UGENT­LI­GE FA­MI­LIE­MØ­DER

BT - - SØNDAG -

Din fa­mi­lie har brug for

et ugent­ligt besty - rel­ses­mø­de. Ly­der det som en fi rkan­tet for­ret­nings­stra­te­gi? Må­ske. Men det vir­ker. Og det er hver­ken kom­pli­ce­ret el­ler tids­kræ­ven­de. Brug 20 mi­nut­ter om ugen på at stille tre spørgs­mål: Hvad fun­ge­re­de godt i den­ne uge, hvad fun­ge­re­de ik­ke godt i den­ne uge, og hvad vil vi gø­re bed­re i næ­ste uge? Op­fyl­der bør­ne­ne må­le­ne, må de væl­ge en be­løn­ning, li­ge­som de må væl­ge en straf, hvis de ik­ke op­fyl­der må­le­ne. Det skal gø­res i sam­råd med for­æl­dre­ne. Med dis­se tre før­ste råd er der rig mu­lig­hed for at kom­me til at ta­le sam­men som fa­mi­lie. Og det fø­rer som be­kendt skæn­de­ri­er med sig. Se der­for næ­ste råd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.