LYK­KE­LIG FA­MI­LIE ’ Jeg har lært at pri­o­ri­te­re fa­mi­li­en’

BT - - SØNDAG -

SØN­DAG 9. AU­GUST 2015 Bub­ber, tv- vært, far til tre børn og gift på 14. år: » Det er et stort spørgs­mål, for hvad er det li­ge, man gør i prak­sis for at leve som en lyk­ke­lig fa­mi­lie? Jeg tror, det hand­ler om, at man læ­rer at pri­o­ri­te­re. For mit ved­kom­men­de lær­te jeg det først i en sen al­der. Jeg tro­e­de, det var kar­ri­e­ren, der var det vig­tig­ste i mit liv, men i vir­ke­lig­he­den er det ba­lan­cen, der er det al­ler­vig­tig­ste. Det er den, der gør, at man er lyk­ke­lig. Når man våg­ner op om mor­ge­nen og kig­ger over på sin æg­te­fæl­le og tre unger, der tum­ler rundt i sen­gen, er det ger­ne dét og ik­ke ens ar­bejds­liv, der skal gø­re en lyk­ke­lig.

Nødt til at sat­se

At væ­re en fa­mi­lie er et valg, man træff er, og så bli­ver man nødt til at sat­se. Det be­ty­der fra­valg af an­dre ting. Ens eget ego må fl yt­te sig lidt. Det kræ­ver vil­je, men det kræ­ver og­så, at man ind­ser, at det kræ­ver vil­je.

Men i bund og grund tror jeg ik­ke, at den 100 pro­cent lyk­ke­li­ge fa­mi­lie fi ndes. Der er op- og ned­t­u­re i al­le fa­mi­li­er. Det hand­ler om at væ­re god til at hånd­te­re pro­ble­mer­ne, og hvis man ik­ke er det, kom­mer man op at skæn­des om no­get, der ik­ke er værd at skæn­des om.

Man skal væ­re god til at smi­le og gri­ne ad tin­ge­ne, og det tror jeg, vi har væ­ret go­de til i vo­res fa­mi­lie. Der er selv­føl­ge­lig pe­ri­o­der, hvor man ik­ke er i stand til det, men i det store bil­le­de tror jeg, det er vig­tigt, at man ik­ke ta­ger det he­le alt for se­ri­øst. Det hand­ler om at se tin­ge­ne lidt op­pe­fra. Så er det let­te­re at se, hvad der er værd at bru­ge tid på at skæn­des om, og hvad der er ab­so­lut ik­ke er. Og så hand­ler det om at gi­ve sig en gang imel­lem.

Lyt til hin­an­den

Vo­res stør­ste ud­for­dring har væ­ret hver­da­gen. Det er den, der skal fun­ge­re. En­hver kan cyk­le i med­vind. Vi har væ­ret go­de til at ta­le om det og ind­se vo­res pro­ble­mer. Og at for­stå hin­an­den. Må­ske har vi og­så ba­re væ­ret go­de til kom­me vi­de­re og ik­ke hæn­ge os i alt mu­ligt.

Hvis jeg skul­le ha­ve gjort no­get an­der­le­des, vil­le jeg ger­ne ha­ve lagt min egois­me på hyl­den tid­li­ge­re. Men det er og­så så ær­ger­ligt at for­try­de. Mit bed­ste råd er, at man bru­ger me­re tid på at lyt­te til hin­an­den. Og la­der væ­re med at fo­ku­se­re på alt det, man skal nå. Det er nu, det kø­rer. Se hin­an­den i øj­ne­ne. Hold om hin­an­den. Brug tid sam­men. Fedt ik­ke med kys og kær­tegn. «

Bub­ber har tre børn med sin hu­stru Chri­sti­na Ib­sen Meyer – her er han sam­men med den yng­ste dat­ter, Lau­ra. Fo­to: Lea Meilandt Mat­hie­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.