’ LYK­KE KOM­MER HVER­KEN AF ØKO­LO­GI EL­LER AF AT GEN­NEM­FØ­RE EN IRON­MAN’

BT - - SØNDAG -

Char­lot­te Højlund, for­fat­ter, mor til syv børn og fra­skilt: » Selv om det kan ly­de lidt stift , har vi haft held med at hol­de fa­mi­lie­mø­der hjem­me hos os. Hvis bør­ne­ne for ek­sem­pel ik­ke har hjul­pet nok til, el­ler hvis der er ble­vet brugt for me­get tid for­an skær­me­ne. På den må­de får al­le en fø­lel­se af, at de bli­ver hørt, og al­le har lov at si­ge de­res me­ning. Og det er vig­tigt. Det er jo ik­ke det sam­me som fuld­stæn­digt de­mo­kra­ti. Bør­ne­ne er vel­kom­ne til at gi­ve de­res hold­nin­ger til ken­de, men det er de voks­ne, der be­stem­mer i sid­ste en­de.

Det er nem­lig vig­tigt, at der er plads til bå­de børn og voks­ne. I mo­der­ne op­dra­gel­se er der mest plads til bør­ne­ne, men vi glem­mer oft e, at de voks­ne og­så skal væ­re der.

Vo­res stør­ste ud­for­dring er helt klart ti­den. Tid er en man­gelva­re, og det er oft e svært at få en­der­ne til at mø­des, når al­le bør­ne­ne skal til­go­de­ses med fri­tids­in­ter­es­ser, ven­ner, og hvad der el­lers hø­rer til. På et tids­punkt løb vi rig­tig, rig­tig stærkt, og for at få me­re tid fl yt­te­de vi på lan­det. Der er hu­se­ne bil­li­ge­re, og man kan til- la­de sig at tje­ne lidt fær­re pen­ge og bru­ge me­re tid på børn og hjem.

En an­den ud­for­dring er al­le de skær­me, vi har i dag. De er så dra­gen­de, og de har stjå­let vo­res nær­vær. Man kan sag­tens sid­de en hel fa­mi­lie og kig­ge ned på hver sin skærm. Der­for har vi reg­ler om, at der in­gen te­le­fo­ner er, når vi spi­ser aft ens­mad. Det er eft er­hån­den vo­res ene­ste fæl­les må­l­tid, og man bur­de kun­ne und­væ­re sin te­le­fon en halv ti­me af sit liv.

De næ­re re­la­tio­ner

Mit bed­ste råd til an­dre fa­mi­li­er vil væ­re at sto­le på sin egen ma­ve­for­nem­mel­se og und­gå at gå så me­get op i, hvad det go­de fa­mi­li­e­liv er. Vi har få­et så man­ge li­ster over, hvor­dan vi skal leve, men det er ba­re bed­re at lyt­te til sin egen ma­ve og fi nde ud af, hvad der er bedst for os og vo­res fa­mi­lie.

Der hersker stor usik­ker­hed i dag, men lyk­ke kom­mer jo hver­ken af øko­lo­gi el­ler af at gen­nem­fø­re en iron­man. Det er i de næ­re re­la­tio­ner, der er nær­vær. Og det er dem, man hu­sker. Li­vet er fak­tisk slet ik­ke så kom­pli­ce­ret, som vi gør det til. «

Char­lot­te Højlund har syv børn med to mænd. Her ses hun med sin eks­mand Jo­nas og par­rets børn. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.