Hvad skal jeg gø­re ved min ja­lou­si?

BT - - SØNDAG -

Kæ­re An­net­te Jeg har en dej­lig kæ­re­ste, som jeg el­sker ut­ro­ligt højt, og der­for gjor­de det ek­stra ondt for no­get tid si­den, da jeg var ved at mi­ste ham. In­den vi gik ind i for­hol­det, for­tal­te jeg ham om mit pro­blem med ja­lou­si. Jeg for­tal­te ham, hvor me­get jeg bøv­ler med det, og hvor me­get jeg ar­bej­der på at bli­ve bed­re til at kon­trol­le­re det. Det er ved at æde mig op in­de fra og får mig til at fø­le mig mag­tes­løs. Det har nu re­sul­te­ret i, at jeg er ja­loux, og har en trang til at skul­le ’ tjek­ke op’ på min kæ­re­ste. Han har rig­tig man­ge ve­nin­der i sin ven­ne­kreds inkl. sin eks, og jeg kan se når han skri­ver med dem, at han kal­der dem for sø­de, smuk­ke, fl ot­te osv. Det får mig til at væ­re ut­ryg, og bli­ve end­nu me­re ja­loux. Jeg er så ban­ge for at mi­ste ham. Hvor­dan kan jeg kom­me af med min ja­lou­si? Hvis jeg over­ho­ve­det kan? Vh. Den mag­tes­lø­se Kæ­re mag­tes­lø­se! Jeg ved ik­ke, om du kan slip­pe af med din ja­lou­si, men du kan læ­re at tæm­me den. Ja­lou­si fungerer jo på man­ge må­der li­ge­som angst: Den er oft e ir­ra­tio­nel og ulo­gisk, men den fyl­der. Og vær­st af alt: ang­sten for, at den op­står, er alt­op­slu­gen­de. Der­for tror jeg, at du skal se den i øj­ne­ne. Prøv om du kan på én gang ac­cep­te­re, at den er der, og sam­ti­dig hol­de den ud i strakt arm. I ste­det for at la­de dig skræm­me af den, så hils på den: ” Nåh, der var du igen – dig ken­der jeg godt, og du skal IK­KE ta­ge min kæ­re­ste fra mig!” I ste­det for at kli­stre ja­lou­si­en fast på en per­son kan du for­sø­ge at læg­ge den over i en ting, som du kan hol­de i hæn­der­ne og pak­ke ned i din ta­ske. Fy­sisk. En slags ond ta­lis­man. Jeg for­står godt, at du har haft nog­le uhel­di­ge op­le­vel­ser, og at de har ta­get mo­det fra dig, men ind imel­lem kan det væ­re en let­tel­se at byt­te et sæt fø­lel­ser ud med nog­le an­dre. Du

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.