10 fan­ta­sti­ske tog­tu­re

BT - - REJSER - Es­ben Vest Jen­sen se­je@ ber­ling­s­ke. dk

DRØMMEREJSER

At rej­se med tog kan væ­re en ke­de­lig op­le­vel­se, som hand­ler om at kom­me fra A til B, men det kan og­så væ­re en na­tur­mæs­sig smuk og kom­forta­bel rej­se­form, der gi­ver dig unik­ke op­le­vel­ser i for­skel­li­ge de­le af ver­den. Her er ti af de flot­te­ste el­ler mest luk­suri­ø­se to­g­rej­ser i ver­den.

GLA­CI­ER EXPRESS Schweiz To­get kø­rer fra Zer­matt til St. Mo­ritz i de Schweizi­ske al­per. Tu­ren ta­ger om­kring syv ti­mer, og på ens rej­se gen­nem al­peland­ska­bet pas­se­rer to­get 91 tun­nel­ler og 291 bro­er GOL­DEN DANUBE EXPRESS Bu­da­pe­st til Te­he­ran Man star­ter i Eu­ro­pa og be­væ­ger sig stille og ro­ligt - og med den yp­per­ste tog­luksus - mod øst til Iran. To­get kø­rer gen­nem Un­garn, Ru­mæ­ni­en, Bul­ga­ri­en, Tyr­ki­et og til sidst Iran. Her­i­blandt de iran­ske by­er Ta­briz, Zanjan, Ya­zd, Is­fa­han og Shiraz. To­get er det før­ste eu­ro­pæ­i­ske tog, der har få­et lov til at rej­se ind i Iran. WEST HIG­HLAND RAILWAYS Skot­land West Hig­hland Railways i den ve­st­li­ge del af Skot­land er en flot tur gen­nem højlan­det, hvor man kan spot­te højland­skvæg, store sø­er og Glen­fin­nan- vi­a­duk­ten, som Hogwats- expres­sen drø­ner over i Har­ry Pot­ter- fil­me­ne. Hver som­mer ind­sæt­ter de skot­ske jer­n­ba­ner det gam­le dam­ploko­mo­tiv The Ja­co­bi­te Steam Train, så rej­sen bli­ver lidt me­re luk­suri­øs og ori­gi­nal, end hvad sel­ska­bet Sco­tRail nor­malt præ­ste­rer. To­get rej­ser med af­gang fra Glas­gow til Fort Wil­li­am i det skot­ske højland. DEN TRANS­SI­BI­RI­SKE JER­N­BA­NE Rusland. Jer­n­ba­nen er ver­dens læng­ste med si­ne 9.288 ki­lo­me­ter. Fra vest star- ter man i Moskva og slut­ter ved Vla­di­vo­stok ved Stil­le­ha­vet, men der er og­så mu­lig­hed for at ta­ge en af­stik­ker og slut­te tu­ren i Bei­jing i ste­det el­ler til Py­on­gy­ang i Nord­korea. Jer­n­ba­nen stod fær­dig i 1916 og er po­pu­lært blandt bå­de turi­ster og rus­se­re. Her kryd­ser to­get Ye­ni­sei­flo­den i Kras­noy­arsk. ORIENTEXPRESSEN Pa­ris til Istan­bul Den op­rin­de­li­ge Ori­en­te­xpres stop­pe­de med at kø­re i 1962, selv­om fle­re tog fort­sat­te med at kø­re de­le af den op­rin­de­li­ge ru­ter ind­til 2009. Nu har et pri­vat fir­ma over­ta­get to­ge­ne, og de kø­rer nu ru­ter, der lig­ner de op­rin­de­li­ge – og nog­le nye. Jer­n­ba­nen hed­der nu Ve­ni­ce Sim­plon- Ori­entExpress, og man kan blandt an­det kom­me med det luk­suri­ø­se tog en tur fra Pa­ris til Istan­bul over Bu­da­pe­st og Bukarest. Det lig­ner den op­rin­de­li­ge tur, som blev udø­de­lig­gjort i Agatha Chri­stie- klassikeren » Mor­det i Ori­en­t­eks­pres­sen « fra 1934. THE BLUE TRAIN Sydafrika The Blue Train kø­rer mel­lem Pre­to­ria og Ca­pe Town, og det er ble­vet kå­ret til en af de bed­ste tog­tu­re i ver­den. Det er en tur på 27 ti­mer og 1.600 ki­lo­me­ter. Her er der ik­ke spa­ret på no­get. Tu­ren ko­ster li­ge knap 7.400 kr. i lav­sæ­so­nen og li­ge over 9.000 kr. i høj­sæ­so­nen pr. per­son i en delt for en to­mands stan­dard­kupé. Hvis du vil op­gra­de­re til luksuskupéen, må du slip­pe 1.000 kr. me­re. CUZCO TIL PUNO Peru De to by­er Cuzco og Puno i Peru er kæ­det sam­men af en jer­n­ba­ne, der kom­mer tæt på en af de mest iko­ni­ske se­vær­dig­he­der i ver­den. 120 ki­lo­me­ter fra Cuzco lig­ger nem­lig Inkaru­i­ner­ne Ma­chu Pic­chu, og Cuzco i det sy­døst­li­ge Peru er selv en tid­li­ge­re ho­ved­by for Inka­ri­get. Du fin­der re­sten af de ti fan­ta­sti­ske tog­tu­re på www. bt. dk/ rej­ser

Gla­ci­er Express’ tur gen­nem de sne­klæd­te schweizi­ske bjer­ge reg­nes for en af klo­dens smuk­ke­ste. Fo­to: To­bi­as Hansen/ Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.