Bland- selv- kul­tur

BT - - REJSER - Lars Jo­han­sen ljz@ bt. dk Fly­ve­tu­ren i vind­t­u­nel­len Jo­han Bäv­man

SVE­RI­GE

Mon ik­ke rig­tig man­ge af os dan­ske­re, der har væ­ret i Sve­ri­ge, li­ge har kig­get ind for­bi en » go­dis « - bu­tik for at få en bil­lig om­gang bland- selv- slik med hjem til we­e­kend- hyg­gen?

På sam­me må­de mar­keds­fø­rer den år­li­ge Mal­mø- festi­val sig som kul­tu­rens svar på de po­pu­læ­re slik­blan­din­ger i hå­bet om at lok­ke os dan­ske­re en tur over bro­en til vo­res na­bo­land.

Og der er da og­så god­bid­der for en­hver smag på festi­va­len, der be­gyn­de fre­dag 14. au­gust og va­rer en hel uge. Fra electro­pop- kon­cer­ter over mad til bør­ne­un­der­hold­ning – og det he­le er gra­tis.

Kridt dan­sesko­e­ne

Mal­mø­festi­va­len, der har 30 års- fød­sels­dag i år, har gen­nem al­le åre­ne haft stor fo­kus på mu­sik­ken med en ræk­ke kon­cer­ter og an­dre mu­si­kar­ran­ge­men­ter.

Og­så i år hyl­der man bå­de den sven­ske og uden­land­ske mu­siks­ce­ne, og man kan godt be­gyn­de at krid­te dan­sesko­e­ne al­le­re­de nu.

Et af festi­va­lens ho­ved­nav­ne er fran­ske Yel­le, der ind­ta­ger Mal­mø med ener­gisk, fran­ske electro- pop, og gyp­sy- punk- ban­det Gol­gol Bo­del­lo, der fle­re gan­ge har op­t­rå­dt på Roskil­de Festi­val, gæ­ster og­så festi­va­len med de­res ener­gi­ske mu­sik.

Er man me­re til tra­di­tio­nel ro­ck, kig­ger ca­li­for­ni­ske Ri­val Sons for­bi – de sam­me­lig­nes of­te med bands som De­ep Purp­le og The Do­ors. På festi­va­len kan man og­så hø­re blandt an­det ja­zz, blu­es og heavy me­tal.

Bør­ne­nes festi­val

Festi­val­pro­gram­met by­der på en ræk­ke spæn­den­de indslag for bør­ne­fa­mi­li­er­ne. De fo­re­går i » Barn­lan­det « .

Her in­vi­te­rer blandt an­dre klov­ne­sel­ska­bet Red the No­se­pa­per in­den­for til magi, bal­lon­dyr og an­sigts­ma­ling. I » Barn­lan­det « kan man des­u­den del­ta­ge i for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter som » Cool Minds Mis­sions « , der gen­nem læ­re­rig leg ud­for­sker ver­den. Her kan man bå­de ta­ge på op­da­gel­se med mi­kroskop og læ­re om so­le­ner­gi.

Og fest­ligt bli­ver det med ga­ran­ti lør­dag 15. au­gust, hvor al­le børn – og de­res for­æl­dre – in­vi­te­res til at gå med i det store op­tog » Kar­ne­val! « , hvor dan­se­grup­pen Vai! Dan­ce and Art svin­ger hof­ter­ne til se­je dan­se­ryt­mer.

In­den op­to­get er der mu­li­ge for at læ­re de rig­ti­ge sam­ba- moves og la­ve sit eget kar­ve­vals­ud­styr.

For mad­g­la­de øko­ty­per

Mal­mø er li­ge i hæ­le­ne på København, når det kom­mer til kre­a­tiv gastronomi. En ræk­ke af Sve­ri­ges bed­ste spi­se­ste­der lig­ger her i by­en.

Un­der festi­va­len åb­ner et væld af de lo­ka­le iværk­sæt­te­re, re­stau­ran­ter, caféer og an­dre af by­ens ste­der dø­re­ne for of­fent­lig­he­den.

Og for øko­ty­per­ne er der ma­di­ni­ti­a­ti­vet » Ru­de Food « , der er Sve­ri­ges før­ste » food wa­ste ca­te­ring ser­vi­ce and re­stau­rant « . I lø­bet af he­le festi­va­len ser­ve­rer de mor­gen­mad la­vet af over­sky­den­de mad fra by­en.

In­fo: mal­mo­festi­va­len. se Til ven­ste: Kom til kreb­s­e­gil­de på Stort­or­get i Mal­mø. Her­over: her skal du så nok ta­ge, IN­DEN du får spist for man­ge krebs. Fo­to:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.