’’

Der skul­le et selvmål til, før Uni­ted kun­ne hø­ste tre po­int mod Tot­ten­ham

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Chri­sti­an Erik­sen ( th.) og Tot­ten­ham be­gynd­te sæ­so­nen med et uhel­digt 0- 1- ne­der­lag ude mod Man­che­ster Uni­ted. Gæ­ster­nes Ky­le Wal­ker ( tv.) var uhel­dig at la­ve selvmål i for­sø­get på at clea­re et far­ligt Uni­ted- ind­læg. Fo­to: Action Ima­ges og Reu­ters

PRE­MI­ER LEAGUE, 1. RUN­DE Uni­ted fik den hjem­me­sejr og de tre po­int, som de på for­hånd kun­ne ha­ve hå­bet på. Men må­den det ske­te på, gi­ver in­gen løf­ter om, at Uni­ted i den­ne sæ­son for al­vor kom­mer til at blan­de sig i kam­pen om tit­len, selv­om der er købt dyrt ind.

Så­le­des skul­le der dumt selvmål til, før Uni­ted kun­ne få bol­den i mål. Ef­ter 22 mi­nut­ter fandt nyind­kø­bet Memp­his De­pay en fri Way­ne Roo­ney in­de for­an mål. Men in­den eng­læn­de­ren fik tryk­ket af, blev han ta­ck­let af Ky­le Wal­ker, der i ste­det for at spar­ke bol­den ud til hjør­ne, send­te den i mål bag sin egen ke­e­per.

» Vi var hel­di­ge, « er­kend­te den hol­land­ske Uni­ted- ma­na­ger ef­ter­føl­gen­de, ef­ter at han tru­e­de med at bry­de ud i Be­at­les- klassikeren ’ When I’m Sixty Four’ for at min­de om, at han fyld­te net­op 64 og kun­ne fejre det med en sejr.

Nye på ba­nen

Han hav­de ik­ke tø­vet med at sen­de si­ne man­ge nyind­køb på ba­nen. Ro­mero blev fo­re­truk­ket i må­let, mens David De Gea sad på tri­bu­nen si­de om si­de med den ska­de­de An­ders Lin­de­gaard og Vi­ctor Val­des, som er helt ude i kul­den.

» Jeg er ik­ke den vig­tig­ste i for­hold til De Gea. Det vig­tig­ste er spil­le­ren og klub­ben, som ger­ne vil kø­be ham. Han har væ­ret vo­res bed­ste spil­ler de se­ne­ste to- tre år, så vi la­der ham ik­ke gå for let. Vi vil ger­ne sæl­ge på det sam­me ni­veau, som vi kø­ber. Og selv­føl­ge­lig vil vi ger­ne be­hol­de ham, « fastslog van Gaal, som in­den kam­pen hav­de for­kla­ret, at De Gea var sendt op på til­sku­er­plad­ser­ne, for­di han hav­de svært ved at fo­ku­se­re på kam­pen frem­for et even­tu­elt klubs­kif­te.

Bå­de Memp­his De­pay, Mor­gan Sch­nei­der­lin og Dar­mi­an star­te­de in­de, og Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger kom på ba­nen en kvar­ter in­de i an­den halv­leg. Ty­ske­ren sat­te dog ik­ke an­dre af­tryk på kam­pen, end det han sat­te på Na­cer Chad­lis støv­le­spids, da Schwe­in­stei­ger stemp­le­de ind på sit nye hold og fortjent fik et gult kort.

Det er før­ste gang, at Pre­mi­er Le­agu­es før­ste mål har væ­ret et selvmål. Til gen­gæld er det an­den gang, at en Tot­ten­ham­spil­ler sco­rer i eget net i en pre­mi­e­re- kamp mod Man­che­ster Uni­ted. Ra­mon Ve­ga var den før­ste syn­der tilbage i 1997.

Ind­til det uhel­di­ge mål hav­de Tot­ten­ham væ­ret det bed­ste hold på ba­nen. Chri­sti­an Erik­sen hav­de en mu­lig­hed ef­ter ba­re fem mi­nut­ter, hvor han li­ge ak­ku­rat fik spar­ket bol­den over mål.

Få chan­cer

Men selv­må­let trak tæn­der ud, og nu var det Uni­ted, der do­mi­ne­re­de, uden at det dog gav sig ud­slag i de helt åben­ly­se chan­cer. Uni­ted be­va­re­de over­ta­get ef­ter pau­sen, men kun sjæl­dent var hjem­me­hol­det i nær­he­den af for al­vor at true gæ­ster­nes mål.

I de sid­ste ti mi­nut­ter pres­se­de Tot­ten­ham på for at få ud­lig­net, og Chri­sti­an Erik­sen hav­de et skud­for­søg, som Ro­mero af­vær­ge­de, og der­med end­te kam­pen 1- 0.

Lou­is van Gaal, Uni­ted­ma­na­ger, om David de Gea

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.