Vi­borg snydt for pro­fi l

Vi­borg var i di­a­log med den tid­li­ge­re en­gel­ske ung­domslands­holds­spil­ler Nat­han Del­fo­u­neso, der dog valg­te Bla­ck­burn Rovers i sid­ste øje­blik

BT - - SUPERLIGA - FOR­STÆRK­NING Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Vi­borgs sport­s­chef, Ole Ni­el­sen, er kendt for si­ne go­de scou­ting- egen­ska­ber, og han er man­den, som in­tro­du­ce­re­de dansk fod­bold for suc­ce­ser­ne Ru­bin Oko­tie og den nu­væ­ren­de Vi­borg- pro­fi l, Ser­ge De­blé. To af fl ere pletskud i Ole Ni­el­sens kar­to­tek af nye spil­le­re.

Nu kan BT så af­slø­re, at sport­s­che­fen den­ne som­mer har væ­ret tæt på at få end­nu en pro­fi l til Su­per­liga­en.

Den tid­li­ge­re Pre­mi­er League- an­gri­ber Nat­han Del­fo­u­neso, der over seks sæ­so­ner spil­le­de 31 kam­pe for Aston Villa og score­de to mål fra 2008 til 2014, har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger væ­ret i tæt di­a­log med Vi­borg.

24- åri­ge Nat­han Del­fo­u­neso, der har spil­let 17 U21- land­skam­pe og sco­ret fi re mål for Eng­land, fi k dog tors­dag en kon­trakt på et år i The Cham­pions­hip- klub­ben Bla­ck­burn Rovers eft er en vel­lyk­ket prø­ve­træ­ning, og der­med må Vi­borg på jagt ef­ter en an­den for­stærk­ning til an­gre­bet.

Be­kræft er søg­ning

Ole Ni­el­sen vil over for BT ik­ke ta­le kon­kret om nav­ne, som klub­ben er el­ler har væ­ret i di­a­log med, men han er­ken­der, at Vi­borg for­sø­ger at hen­te no­get spek­taku­lært til Su­per­liga- trup­pen.

» Vi er ak­ti­ve i mar­ke­det og vil ger­ne ha­ve en an­gri­ber el­ler i hvert fald en god off en­siv­spil­ler. Det kan og­så godt væ­re, at det bli­ver til to nye an­sig­ter. Vi vil styr­ke os, og vi ar­bej­der på det, « si­ger Ole Ni­el­sen og fort­sæt­ter:

» Vi for­sø­ger at kig­ge på en hyl­de, hvor det er no­get, som kan hjæl­pe os. Vi har en pæn ram­me til at kun­ne skaff e os no­get for­stærk­ning, og vi har en for­nuft ig løn til det, vi nu skal ha­ve ind. Så vi tror, at vi kan hen­te no­get, som er in­ter­es­sant. Vi hå­ber helt sik­kert på, at vi kan hen­te én, som kan bli­ve en pro­fi l for os

SØ NSØDNADGA 9G. 9 A. UAUGGUUSSTT 2 2001155 og i Su­per­liga­en. Vi for­sø­ger at ram­me no­get på et højt ni­veau. Det er det, vi går eft er, « si­ger Ole Ni­el­sen, som sø­ger bredt eft er nyt blod.

» Vi kig­ger over det he­le - vo­res søg­ning er wor­ldwi­de. «

Nat­han Del­fo­u­neso, der over seks sæ­so­ner spil­le­de 31 kam­pe for Aston Villa, var uhy­re tæt på en af­ta­le med Vi­borg FF, men Bla­ck­burn snup­pe­de ham på stre­gen. Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.