Det evi­ge pres

BT - - SUPERLIGA - Fo­to: Frank Ci­li­us

TRE SÅ DRA­MA­TI­SKE kam­pe, som dem vi har væ­ret vid­ne til i den­ne uge, hvor FC Midtjylland, Brøndby og FC København har kæm­pet for de­res eg­ne og de dan­ske far­ver i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng, ses sjæl­dent.

Kam­pe­nes for­løb og ud­fald er vel­kend­te på godt og ondt.

Sla­get blev ik­ke tabt her­ne­de, for­kla­re­de Jess Thorup eft er FCMs sam­le­de ne­der­lag. Det kan nu dis­ku­te­res, selv om ind­sat­sen på hjem­me­ba­ne rig­tig­nok var end­nu me­re be­græ­de­lig. FCM bør kun­ne sco­re et mål 11 mand mod et ik­ke skræm­men­de cypri­o­tisk hold, der kun be­stod af ti, når man har en ti­me til sa­gen.

Det men­te et par af spil­le­re­ne da og­så. Hver­ken an­fø­rer Kri­sti­an Bach Bak el­ler Kian Hansen for­søm­te lej­lig­he­den til at gi­ve til ken­de, at tin­ge­ne bur­de ha­ve væ­ret gre­bet an­der­le­des an. An­fø­re­ren do­se­re­de, at det måt­te man hjem og se på. Kian Hansen hav­de og­så si­ne stær­ke me­nin­ger, som gan­ske vist bå­de af­veg fra an­fø­re­rens be­tragt­nin­ger og træ­ne­rens be­slut­nin­ger.

Jess Thorup blev kri­ti­se­ret og ud­for­dret af spil­ler­ne, lød det i pres­sen.

Det er må­ske så me­get sagt, men FC Midtjyl­lands hold har væ­ret le­det via stor spil­le­rind­fl ydel­se de se­ne­ste suc­ces­ful­de år. Og at Jess Thorup i pres­sen frem­stil­les som en træ­ner, der skal for­sva­re sig over for kri­ti­ske spil­le­re, il­lu­stre­rer den spe­ci­el­le struk­tur, der ken­de­teg­ner FCM. Men sam­ti­dig og­så, hvad ud­for­drin­ger­ne kan væ­re med et le­der­skab, hvor man­ge me­ner at ha­ve me­get at skul­le ha­ve sagt. DEN SLAGS PRO­BLE­MER har man ik­ke i FCK. Her lig­ger al sport­s­lig le­del­se hos Stå­le Sol­bak­ken.

Han kø­ber spil­ler­ne, stil­ler hol­det, læg­ger tak­tik­ken og er ene­ansvar­lig for ud­kom­met. In­gen ved bed­re, og kun gan­ske få ta­ges med på råd. Det na­tur­li­ge er, at Stå­le Sol­bak­ken står for den slags selv.

Det me­ner han selv, og det me­ner de fl este an­dre og­så på bag­grund af hans fag­lig­hed og store suc­ces med FCK gen­nem ti­der­ne. Det er det, han er an­sat til, og det er der­for, han har få­et til­delt den­ne alt­over­skyg­gen­de magt i klub­ben, hvor han og­så kal­des ma­na­ger.

Der­for pe­ger al­le pi­le na­tur­lig­vis og­så på Stå­le Sol­bak­ken, når hol­det ik­ke le­ver op til for­vent­nin­ger­ne.

Men så­dan er det al­tid at væ­re ch­eftræ­ner for en klub som FCK, uan­set tit­ler og le­del­ses­stil. SÅ­DAN FOR­HOL­DER DET sig og­så i Brøndby. Det er det, Tho­mas Frank hen­vi­ser til, når han po­in­te­r­er, at det er svæ­re­re at væ­re træ­ner i Brøndby end an­dre ste­der i Dan­mark.

Res­sour­cer­ne i form af brug­bart spil­ler­ma­te­ri­a­le er i øje­blik­ket ik­ke en stor­klub som Brøndby vær­digt, og det er ik­ke Tho­mas Franks an­svar. Men det æn­drer ik­ke på det ek­ster­ne pres.

Det væ­sent­li­ge er jo i vir­ke­lig­he­den hel­ler ik­ke det ek­ster­ne pres, for det skal man kun­ne hånd­te­re som ch­eftræ­ner i sær­de­les­hed FCK og Brøndby, men om der bag­ved ch­eft ræ­ne­ren sid­der en an­svar­lig le­del­se, der ev­ner at se igen­nem di­ver­se om­gi­vel­sers oft est over­fl adig­ske ana­ly­ser.

Så­dan­ne le­del­ser fi ndes hel­dig­vis rundt om­kring i su­per­liga­klub­ber­ne. Tro­els Be­chs må­de at de­mon­stre­re det­te på var som så oft e lidt fi nur­lig, idet han fastslog, at en sejr på Cy­pern ik­ke vil­le væ­re et ven­de­punkt.

Han ac­cep­te­re­de med an­dre ord ik­ke præ­mis­sen om, at Tho­mas Frank var en ud­sat mand, og fast­hold­te så­le­des sam­ti­dig, at al­le kva­ler ik­ke var over­stå­et med den­ne ene sejr. Godt brølt, lø­ve. Der hvi­ler på trods af det sta­dig et enormt pres på Tho­mas Frank. I Su­per­liga­en er der i den grad no­get at ta­ge fat på – ik­ke mindst eft er Ho­bro­kam­pen i sid­ste uge. Det go­de re­sul­tat og op­le­vel­sen på Cy­pern kan i den­ne sam­men­hæng vi­se sig at væ­re et ven­de­punkt. FOR JESS THORUP er in­tet for­an­dret. Der er et skud me­re i Eu­ro- bøs­sen, men byt­tet er stort og stærkt i form af Sout­hamp­ton.

Top tre i Su­per­liga­en er mindste­kra­vet, men det bur­de og­så væ­re in­den­for ræk­ke­vid­de.

Stå­le Sol­bak­ken kan for­kla­re, at den­ne ene kamps ud­fald jo ik­ke gør den trup, som al­le har hyl­det den se­ne­ste må­ned, dår­li­ge­re. At det er, hvad der kan ske, og at det er før­ste gang, hans FCK- hold er helt ude af eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng. Det bort­for­kla­rer ba­re ik­ke, at der er et gi­gan­tisk pres på ham. DET PRØ­VER HAN hel­ler ik­ke. Og op­ga­ven er uan­set hvad den sam­me. Han skal vin­de mester­ska­bet i år og ud at gø­re sig gæl­den­de i Eu­ro­pa næ­ste år.

Kon­se­kven­sen af tors­da­gens ne­der­lag er ik­ke, at Stå­le Sol­bak­ken læ­ner sig op ad en fy­rings­trus­sel, men at han skal hen­te 30 mio. kr. for at ba­lan­ce­re øko­no­mi­en, og trup­pen skal af­stem­mes, for op­ga­ver­ne er fær­re. Des­u­den får spil­ler­ne ik­ke den in­ter­na­tio­na­le er­fa­ring, som var en del af den lang­sig­te­de plan.

Det pro­jekt, som blev sat i sø­en med Stå­le Sol­bak­kens genan­sæt­tel­se i FCK, og som man har for­søgt vi­dere­ført og tu­net med mas­si­ve in­ve­ste­rin­ger, er på den­ne må­de sat tilbage.

Det er ned­slå­en­de for dansk klub­fod­bold, end­nu me­re for FCK, men in­gen er me­re skuff et over dår­li­ge resultater end træ­ne­ren.

Det gæl­der og­så for Jess Thorup og Tho­mas Frank. In­gen tæn­ker me­re og sover min­dre end træ­ne­ren oven­på hol­dets ned­t­u­re.

Stå­le Sol­bak­ken skal vin­de Su­per­liga­en og ud at sæt­te et kø­ben­havnsk præg på Eu­ro­pa næ­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.