MAT­TIS MESTERV ’’

Mat­ti Bres­chel lod hold­kam­me­ra­ten Mi­cha­el Mør­køv vin­de på Fre­de­riks­berg i den ul­ti­ma­ti­ve Tin­koff- Saxo- tri­umf, der blev kro­net med Chri­stop­her Juul- Jen­sen som sam­let Dan­mark Rundt- vin­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EN KAM­ME­RAT Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk Mat­ti Bres­chel

Jeg skyl­der alt til Mør­køv. Han har hjul­pet mig til man­ge af mi­ne resultater og ved samt­li­ge ver­dens­mester­ska­ber, så han fortje­ner det vir­ke­lig

Mat­ti Bres­chel ma­se­de sin cy­kel mod må­linj­en. For­re­ste mand med 100 me­ter igen. I næ­sten sam­me be­væ­gel­se kig­ge­de han sig over sin ven­stre skul­der. Så stop­pe­de han sit tråd.

» Hvad la­ver han, « må­be­de en æl­dre her­re bag jer­n­git­te­ret, der om­rin- ge­de Fre­de­riks­berg Al­lé ved gårs­da­gens af­slut­ten­de eta­pe af 25 års- ju­bilæ­et for Post Dan­mark Rundt .

Sva­ret var gan­ske sim­pelt - han lod sin tro hjæl­per, Mi­cha­el Mør­køv, kø­re først over stre­gen på den ab­so­lut stør­ste cy­kel­s­ce­ne in­den for dron­nin­ge­ri­gets græn­ser.

» Jeg skyl­der alt til Mør­køv, « sag­de Mat­ti Bres­chel, in­den end­nu en selvly­sen­de Tin­koff- Saxo- trø­je klap­pe­de ham på ho­ve­d­et og kla­ske­de hans hånd.

» Han har hjul­pet mig til man­ge af mi­ne resultater og ved samt­li­ge ver- dens­mester­ska­ber ( Mat­ti Bres­chel har bå­de vun­det VM- sølv og - bron­ze, red.), så han fortje­ner det vir­ke­lig. «

Imens hyl­de­de cy­kel­fans fra nær og fjern Mi­cha­el Mør­køv, der fik sin før­ste eta­pe­sejr i den dan­ske rund­t­ur, på po­di­et, der var stil­let op for en­den af bou­le­var­den ved Fre­de­riks­berg Rund­del.

Og den fi­ne tan­ke fra Mat­ti Bres­chel? Det var ty­de­ligt at se, hvad den be­tød for den er­far­ne hjæl­per.

» Mat­ti ved, at den her sejr be­ty­der rig­tig, rig­tig me­get for mig. Det var vir­ke­lig en flot ge­stus, for Mat­ti går al­tid selv ben­hårdt ef­ter sej­ren, men omvendt ved han godt, at jeg har sat hans to an­dre sej­re op, og når man så får så­dan en mu­lig­hed for at be­ta­le tilbage, så er det et godt sted at gø­re det, « lød det fra Mør­køv.

Mør­køv hav­de for­be­redt sig på at kø­re et per­fekt le­ad- out - sid­ste mand, der ’ af­le­ve­rer’ et holds sprin­ter - så det kom no­get bag på ham, at det li­ge plud­se­lig var hans navn, som løbs­spe­a­ke­ren brø­le­de ud over København.

I det he­le ta­get kun­ne Tin­koff- Saxos Post Dan­mark Rundt ik­ke væ­re for­lø­bet me­get bed­re.

Chri­stop­her Juul- Jen­sen und­gik uheld på eta­pen, der be­gynd­te i Hil­le­rød, og der­med skul­le og­så han præ­ste­re den ba­lan­ce­kunst, det er at tris­se op ad po­di­e­trap­pen med mæl­ke­sy­re­de ben til at bæ­re sig.

» Det er helt ube­skri­ve­ligt. Jeg tur­de sim­pelt­hen ik­ke tro på det, og jeg har vir­ke­lig svært ved at sæt­te ord på det li­ge nu, « sag­de Chri­stop­her JuulJen­sen, 15 se­kun­der ef­ter han li­ge var kom­met i mål.

På bund­linj­en står tre eta­pe­sej­re ud af seks mu­li­ge, en sam­let sejr og en po­int­trø­je til Mat­ti Bres­chel, og samt­li­ge ryt­te­re på det rus­si­ske­je­de hold var da og­så eni­ge om, at det nær­mest ik­ke kun­ne væ­re for­lø­bet bed­re for Tin­koff- Saxo.

Af­kla­ret Bak

Lars Bak ( Lotto- Sou­dal) blev for tred­je år i træk num­mer to i lø­bet. I går hav­de han in­gen mu­lig­hed for at slip­pe jour­na­li­ster­nes spid­se spørgs­mål, som han gjor­de det fre­dag af­ten ef­ter den skuf­fen­de en­kelt­start i Hels­in­gør, der end­te med at ko­ste ham sej­ren.

Og Lars Bak hav­de hel­ler in­gen in­ten­tio­ner om at und­vi­ge no­get som helst, for han vil­le ger­ne sæt­te ord på sit Post Dan­mark Rundt.

» Jeg sy­nes ik­ke, at jeg kun­ne gø­re det ret me­get bed­re, og jeg kør­te i fø­rer­trøj­en to da­ge. I mor­ges ( i går mor­ges, red.) vid­ste jeg jo godt, at jeg vil­le bli­ve to’er, med­min­dre Chri­stop­her ( Juul- Jen­sen, red.) kom ud for et uheld, « sag­de Lars Bak.

Marco Merca­to fra Wan­ty - Grou­pe Go­bert blev num­mer tre.

Mat­ti Bres­chel ( tv.) jub­ler over, at hold­kam­ma­rat Mi­cha­el Mør­køv ( th.) vin­der sid­ste eta­pe i Post Dan­mark Rundt på Fre­de­riks­berg. Bres­chel lå egent­lig til sin tred­je eta­pe­sejr i lø­bet, men over­lod æren til sin hold­kam­me­rat som tak for man­ge års hjælp.

Fo­to: Tho­mas Sjørup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.