Seks ting vi og­så hu­sker fra Post Dan­mark Rundt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FUGLSANGS FLY­VE­TUR

En hårdt sår­et Jakob Fuglsang ud­gik desvær­re på fjer­de eta­pe i Vej­le ef­ter sit vold­som­me styrt, der in­vol­ve­re­de et for­tov, en skræmt mor med si­ne to børn og en fly­ven­de cy­kel­ryt­ter. Dan­ske­ren rev en stor luns hud af på høj­re si­de af ma­ven, fik utal­li­ge hud­af­skrab­nin­ger på ryg­gen og al­bu­en, og måt­te sy­es med fle­re sting. Det er an­det år i træk, den tredob­bel­te vin­der må re­sig­ne­re før Fre­de­riks­berg Al­lé.

LARS BAKS FOR­SVIN­DINGS­NUM­MER

Lars Bak for­svandt fra alt og al­le ef­ter fre­da­gens skuf­fen­de re­sul­tat på en­kelt­star­ten i Hels­in­gør, men det var der en god grund til: » Jeg var så ek­stremt skuf­fet, og på det tids­punkt hav­de jeg end ik­ke over­blik over, om jeg hav­de mi­stet min po­di­e­plads. Så var det bed­re ba­re at kø­re væk end at si­ge no­get dumt. Og jeg fór fak­tisk vild i Hels­in­gør, da jeg var kom­met lidt væk fra må­l­om­rå­det. Jeg kør­te et godt styk­ke for­kert og var først hjem­me på ho­tel­let, da det var mørkt. Og det er ik­ke en­gang løgn, « sag­de Lars Bak før star­ten på gårs­da­gens eta­pe.

KRAGH ANDERSEN- BRØD­RE­NE

Tre tred­je­plad­ser på seks etaper står tilbage på bund­linj­en for Sø­ren og As­b­jørn Kragh Andersen. Lil­le­bror Sø­ren spur­te­de med om sej­ren i Aar­hus på an­den eta­pe, og han la­ve­de sam­me tid på en­kelt­star­ten som Dan­marks­meste­ren i di­sci­pli­nen og vin­de­ren af lø­bet, Chri­stop­her Juul- Jen­sen. As­b­jørn Kragh Andersen tab­te til stjer­ner­ne Lars Boom og Lars Bak på før­ste eta­pe til Holste­bro. Flot at ram­me po­di­et på halv­de­len af eta­per­ne, selv­om de var to mand om at gø­re det. Vej­en til en pro­fes­sio­nel kon­trakt i ud­lan­det sy­nes tæt­te­re på for Team Tre­for- Blue Wa­ter- brød­re­ne.

DRA­MA­TISK EN­KELT­START

At fre­da­gens en­kelt­start vil­le bli­ve spæn­den­de, vid­ste vi, men at den vil­le over­gå samt­li­ge Al­fred Hit­chco­ck- ma­nuskrip­ter lagt sam­men, var al­li­ge­vel en over­ra­skel­se. Den tid­li­ge­re ju­ni­o­r­ver­dens­me­ster i en­kelt­start, Mads Würtz Sch­midt ( fo­to), par­ke­re­de kon­kur­ren­ter­ne ved at la­ve en fan­tom­tid, Lars Bak punk­te­re­de på den sid­ste ki­lo­me­ter, og Chri­stop­her Juul- Jen­sen ud­nyt­te­de sin sid­ste re­el­le chan­ce.

KONG MAT­TI AF DAN­MARK RUNDT

To sej­re i årets løb til Mat­ti Bres­chel. Ni sej­re i alt. Mat­ti Bres­chel vil­le ik­ke hø­re ta­le om, at han er kon­gen af Dan­mark Rundt, men be­teg­nel­sen pas­ser ret godt - især når det ta­ges med i lig­nin­gen, at han har kørt i gult 12 etaper i alt i Post Dan­mark Rundt- hi­sto­ri­en. Vandt den van­ske­li­ge kon­ge­e­ta­pe i Vej­le og kør­te først i mål i Fre­de­riks­værk. Nu mang­ler ba­re en sam­let sejr - så får Mat­ti Bres­chel svært ved at unds­lip­pe sin ti­tel, uan­set hvor me­get yd­myg­hed, han pil­ler frem fra sad­del­ta­sken.

TEAM SKY­BRUD ( HVOR VAR SKY?)

Der er me­get langt til den ly­se­rø­de sky, som Team Sky svæ­ve­de på i Tour de Fran­ce med Chris Froo­mes sejr, der nu me­re lig­ner en stor, grå og vand­hol­dig sky. Mi­ste­de tre ryt­ter på kon­ge­e­ta­pen ef­ter styrt - fa­vo­rit­ten Lars Pet­ter Nord­haug, Kan­stant­sin Si­ut­sou og Alex Pe­ters sag­de far­vel for den­ne gang. Sort uheld, selv­føl­ge­lig, men Kurt- As­le Ar­ve­sens dren­ge var det ene­ste af wor­ld tour- hol­de­ne, der var sav­net - det var to­tal do­mi­nans fra Lotto- Sou­dal, Asta­na og Tin­koff- Saxo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.