’ Jeg skul­le slet ikk

Je­a­net­te Ot­te­sen brød sam­men og tal­te ud om trau­ma­tisk over­fald ef­ter ny me­dal­je

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AF­SLUT­NING MED TÅ­RER Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

Tå­rer­ne tril­le­de, mens hun fle­re gan­ge måt­te hol­de pau­se i sæt­nin­ger­ne. Kig­ge­de lidt op, så ned, mens hun hev vej­ret tungt ind et par gan­ge.

Ef­ter halvan­den må­ned med un­der­tryk­kel­se af smer­ter og fø­lel­ser un­der for­be­re­del­ser­ne til VM, gav Je­a­net­te Ot­te­sen slip. Det var et fø­lel­ses­mæs­sigt sam­men­brud midt i me­dal­je­fe­sten.

Tirs­dag 23. ju­ni blev Je­a­net­te Ot­te­sen og hen­des en­gel­ske kæ­re­ste, Marco Loug­hran, over­fal­det af en gal mand på åben ga­de i København. De to svøm­me­re sad i de­res bil på Øster­bro­ga­de, da man­den over­faldt dem, for­di de i hans øj­ne hav­de kørt for lang­somt. Marco Loug­hran flæk­ke­de øjen­bry­net, fik et hul i ho­ve­d­et, fik re­vet øret op og knæk­ke­de fi­re tæn­der.

For Je­a­net­te Ot­te­sen be­tød det en bræk­ket lil­le­fin­ger og et par for­st­u­ve­de fin­gre. Men ik­ke mindst et kæm­pe chok. Og en frygt for, at hun vil­le mis­se VM. Al­li­ge­vel for­må­e­de hun i af­tes at vin­de sin an­den sølv­me­dal­je ved VM, da hun blev næst­bedst i 50 me­ter but­ter­fly.

Det knæk­ke­de hen­de, men på den go­de må­de, hvis man kan si­ge det. Hun var stolt. Lyk­ke­lig over, hvad hun hav­de præ­ste­ret. Lyk­ke­lig over, hun over­ho­ve­det kom med.

» Li­ge plud­se­lig gik det ba­re op for mig, hvad det er, der er sket for mig. At jeg egent­lig ba­re skal væ­re glad for, jeg er her. Så.., « og så græd hun uden at kun­ne stop­pe, » Jeg er egent­lig ba­re glad. « Or­de­ne kom li­ge ef­ter den 50 me­ter fri- se­mi­fi­na­le, Je­a­net­te Ot­te­sen hav­de svøm­met min­dre end en ti­me ef­ter but­ter­fly- fi­na­len. Og kun cir­ka 20 mi­nut­ter ef­ter, hun hav­de mod­ta­get sin me­dal­je på po­di­et. Det gjor­de hen­de emo­tio­nel.

Gik glip af fi­na­le

Je­a­net­te Ot­te­sen mis­se­de da­gens fi­na­le i 50 me­ter fri med en skuf­fen­de ni­en­de­plads i se­mi­fi­na­len, men hun var li­geg­lad. Hun var tømt. Bå­de fy­sisk og men­talt.

» På vej­en ned til call room ( der hvor svøm­mer­ne gør sig klar, in­den de skal svøm­me. red.) til 50 me­ter fri, hy­le­de jeg. Så jeg kun­ne slet ik­ke kon­cen­tre­re mig, « sag­de hun og sat­te så ord på ti­den op til og un­der VM, hvor hun fle­re gan­ge har af­vist at ta­le ud om bå­de over­fal­det og sin bræk­ke­de fin­ger.

SØN­DAG 9. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.