’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Je­a­net­te Ot­te­sen

Det gik li­ge plud­se­lig op for mig, da jeg stod derop­pe, at hold kæft hvor er det egent­lig vildt, hvad jeg har præ­ste­ret ef­ter alt det, der er sket

» Jeg har prø­vet lidt at skub­be det i bag­grun­den. Og prø­vet ik­ke at tæn­ke på det, for­di det vil­le gå ud over mi­ne præ­sta­tio­ner... ( lang pau­se) det kun­ne jo væ­re gå­et me­get vær­re, end det gik, og jeg skal egent­lig ba­re væ­re glad for, jeg over­ho­ve­det er her. Det gik li­ge plud­se­lig op for mig, da jeg stod derop­pe, at hold kæft, hvor er det egent­lig vildt, hvad jeg har præ­ste­ret ef­ter alt det, der er sket, « for­tal­te Je­a­net­te Ot­te­sen, der har brugt si­ne nær­me­ste til at over­vin­de den svæ­re tid.

» Hel­dig­vis har jeg så man­ge dej­li­ge men­ne­sker om­kring mig, og Marco og jeg har kæm­pet rig­tig me­get sam­men. Og prø­vet at kom­me oven­på. Det har væ­ret lidt af en tur, «

Hvor­dan skal du be­ar­bej­de det her ef­ter­føl­gen­de?

» Et el­ler an­det sted tro­e­de jeg, at jeg hav­de be­ar­bej­det det, og det har jeg så­dan set og­så. Men jeg tror ba­re, det gik op for mig, da jeg stod derop­pe, at: Fuck mand, jeg skul­le slet ik­ke ha’ væ­ret her! Jeg var ik­ke sik­ker på, jeg vil­le bli­ve klar hver­ken fy­sisk el­ler men­talt. Det var ik­ke ba­re en lil­le ting, der ske­te. «

Og så gik hun. End­da med over­skud til et lil­le smil, som om hun hav­de få­et let­tet sit hjer­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.