Ke ha­ve væ­ret her’ Fæ­no­me­nets hyl­dest til Lot­te Fri­is

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VM- AF­SKED Jo­han Lyng­holm jo­hp@ sporten. dk

SØN­DAG 9. AU­GUST 2015

Det var for­ment­lig Lot­te Fri­is’ sid­ste VM i kar­ri­e­ren, og den slut­te­de uden me­dal­jer. Det er det ær­ger­li­ge fa­cit ef­ter gårs­da­gens fi­na­le i 800 me­ter fri, hvor den 27- åri­ge dan­sker præ­cis som i 1.500 me­ter- fi­na­len gik ned i fi­na­lens af­slut­ning. Kræf­ter­ne slap op.

Der­med fik hun ik­ke me­dal­je ved sit fjer­de VM i træk, hvil­ket kun få i hi­sto­ri­en har for­må­et. Det æn­drer dog ik­ke på bil­le­det af en fan­ta­stisk kar­ri­e­re, der har budt på et utal af me­dal­jer si­den svøm­mepi­gens in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud ved OL i Bei­jing i 2008. Og som hel­dig­vis ik­ke er slut end­nu.

Ef­ter­føl­ge­ren er for længst fun­det. Hun hed­der Ka­tie Le­decky, er 18 år, og et va­ske­æg­te svøm­me­fæ­no­men.

I fi­na­len mod net­op Lot­te Fri­is sat­te hun at­ter en ver­dens­re­kord i mar­chen mod guld. Hun er nu op­pe på van­vit­ti­ge fem guld­me­dal­jer i Ka­zan.

For to år si­den du­el­le­re­de net­op Fri­is og Le­decky i en vild VM- fi­na­le i Bar­ce­lo­na, som ame­ri­ka­ne­ren kne­bent vandt. Ka­tie Le­decky er fuld af respekt for sin ni år æl­dre kol­le­ga.

» Hun er en fan­ta­stisk kon­kur­rent og en fan­ta­stisk per­son. Det har væ­ret rig­tig sjovt at ræ­se med hen­de og læ­re hen­de at ken­de de se­ne­ste par år. Jeg har ik­ke en gang tænkt på, at det kan væ­re hen­des sid­ste VM- løb. «

Det æn­drer dog ik­ke på, at VM i Ka­zan må ind un­der ka­te­go­ri­en en skuf­fel­se for Lot­te Fri­is. Drøm­men var en VM­me­dal­je, men det en­der med en fjer­de­plads i 1.500 me­ter fri og en fem­te­plads på 800 me­te­ren. Næ­ste høj­de­punkt er OL i Rio, som kan bli­ve kar­ri­e­rens sid­ste stæv­ne.

Je­a­net­te Ot­te­sen fik et min­dre sam­men­brud ef­ter fi­na­len i 50 me­ter but­ter­fly, hvor hun vandt sølv, da det plud­se­lig gik op for hen­de, hvad hun hav­de op­nå­et så kort tid ef­ter, hun og kæ­re­sten var ble­vet over­fal­det i København. Fo­to: Reu­ters, AFP

Lot­te Fri­is sprin­ger i van­det til fi­na­len i 800 m fri, mu­lig­vis hen­des sid­ste start ved et VM. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.