Sprin­ter­kon­ge ef­ter tæt gyser

Med en­kelt hund­re­de­dels for­skel sik­re­de Mor­ten Dal­gaard Mad­sen sig DM- gul­det på kon­ge­di­stan­cen 100 me­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SPAL­TET MU­LE­HÅR Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

» Det var li­ge til øllet. En hund­re­de­dels for­skel. Men det var nok. «

Mor­ten Dal­gaard Mad­sens ord faldt med et stort smil ef­ter DM- gul­det på 100 me­ter på Aar­hus Sta­dion i går.

Med 10,64 se­kun­der i 0,8 se­kund­me­ter mod­vind slog han gha­ne­sisk­fød­te Festus Asan­te med mindst mu­li­ge mar­gin og blev den før­ste si­den Jes­per Si­mon­sen i 2010, der gen­vandt tit­len.

Ti­den var et styk­ke fra den 20- åri­ge Ski­ve- lø­bers per­son­li­ge re­kord på 10,38, men nu bli­ver der for al­vor skru­et op.

Ef­ter stu­den­terek­sa­men i år ta­ger han et sab­batår for at sat­se hel­hjer­tet med in­de- VM til marts i Port­land, Ore­gon, som det før­ste store mål.

Mor­ten Dal­gaard Mad­sen træ­nes af Hans Hen­rik Aa­ck­mann og sin far­far, Erik Mad­sen, der vandt DM- guld på 100 me­ter i 1961. Og­så på Aar­hus Sta­dion.

» Jeg måt­te ar­bej­de hårdt i dag. Festus Asan­te lag­de ud som en tor­pedo og hav­de klart bed­ste start. Jeg er lyk­ke­lig for sej­ren, men min før­ste ti­tel kom­mer den ik­ke helt på højde med, « si­ger Dan­marks hur­tig­ste mand.

Mor­ten Dal­gaard Mad­sen og Festus Asan­te var for år tilbage klubkam­me­ra­ter i Ski­ve, mens DM- sølvvin­de­ren i dag re­præ­sen­te­rer Hvi­d­ov­re AM.

17- åri­ge Si­mon Hansen fra Aar­hus 1900 blev tre­er i 10,81, mens 2011- meste­ren An­dreas Tra­j­ko­vski slut­te­de på fem­te­plad­sen i 10.90.

An­dreas Tra­j­ko­vski brug­te 100 me­ter som op­varm­ning til mor­gen­da­gens læng­despring og var langt­fra til­freds.

» Jeg har ik­ke lø­bet ret me­get sprint i år, men det bli­ver an­der­le­des næ­ste år. Ba­re vent og se, « sag­de en sam­men­bidt An­dreas Tra­j­ko­vski.

For to år si­den vandt en 15årig Kri­stof­fer Ha­ri DM- guld, men det er ik­ke me­get, man har set til Hvi­d­ov­re- sprin­te­r­en i den­ne sæ­son. Kun to løb er det ble­vet til. For an­det år et DM uden ’ Dy­na­mit Ha­ri’, som var Eu­ro­pas hur­tig­ste 15årig.

Lang­di­stan­ce

An­na Emilie Møl­ler, net­op fyldt 18, hav­de væ­ret på fe­rie i Ita­li­en ef­ter søl­vet på 5000 me­ter og bron­zen på 3000 me­ter ved ju­ni­or- EM, men det for­hin­dre­de hen­de ik­ke i at bli­ve dansk me­ster på 1500 me­ter i sin før­ste som­mer­sæ­son. Præ­sta­tio­nen sæt­tes i re­lief af, at det blot var hen­des tred­je start på di­stan­cen.

På en for­ry­gen­de spurt gik su­per­ta­len­tet for­bi ri­va­len Ma­ria Lar­sen, KIF, med 40 me­ter tilbage og vandt i 4.32.84.

» Jeg var me­get i tvivl, om jeg vil­le vin­de, da Ma­ria ryk­ke­de 200 me­ter før mål, men jeg hav­de dét ek­stra i spur­ten. 1500 me­ter er en kort di­stan­ce for mig, men dej­ligt med en sejr i et lang­somt og tak­tisk løb, hvor der først blev lø­bet hur­tigt på sid­ste om­gang, « si­ger frem­tids­hå­bet.

An­na Emilie Møl­ler træ­nes af den tid­li­ge­re ma­ra­ton­stjer­ne Ker­sti Jakob­sen og er i de bed­ste hæn­der hos Blovstrød Lø­ver­ne.

Høj­despring

Ja­ni­ck Klausen, 22, og Jo­nas Kløj­gaard, 20, er klubkam­me­ra­ter fra Aar­hus 1900 og ga­ran­ter for et brag af en du­el i da­gens høj­despring.

Ja­ni­ck Klausen er tilbage ef­ter fle­re ska­des­pla­ge­de år og har i den­ne sæ­son sprun­get 2,24 me­ter, én cen­ti­me­ter hø­je­re end den ny­bag­te ju­ni­o­r­eu­ro­pa­me­ster Jo­nas Kløj­gaard.

» VM- kra­vet er 2,28 me­ter og ik­ke helt ure­a­li­stisk, « si­ger DAFs sport­s­chef, Piotr Ha­czek.

Den dan­ske re­kord­hol­der Mi­cha­el Mik­kel­sen ( 2,27 me­ter i 1991, net­op i Aar­hus) og Eu­ro­pa­meste­ren fra Rom ’ 74, Jes­per Tør­ring, har meldt de­res an­komst til du­el­len.

Høj­de­punk­ter

An­dre høj­de­punk­ter på DMs an­den­dag bli­ver læng­despring med sparta­ner­ne An­dreas Tra­j­ko­vski og Benja­min Ga­bri­el­sen og 400 me­ter hæk med VM- del­ta­ger­ne Sa­ra Slott Pe­ter­sen og Stina Tro­est.

Ved det se­ne­ste DM på Aar­hus Sta­dion i 2001 de­bu­te­re­de en 14- årig Sa­ra Slott Pe­ter­sen med sølv, men har si­den ta­get re­van­che med el­le­ve guld­me­dal­jer i el­le­ve star­ter på di­stan­cen. På grund af hen­holds­vis en ska­de og gravi­di­tet stil­le­de hun ik­ke op i 2010 og 2013.

Mor­ten Dal­gaard Mad­sen ( rød trø­je) måt­te ar­bej­de hårdt for at gen­vin­de DM- tit­len på 100 me­ter med en mar­gin på én hund­re­de­del til gha­ne­sisk­fød­te Festus Asan­te.

Fo­to: Ole Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.