DER­FOR STI­GER BO­LIG­PRI­SER­NE – helt vildt

Se, hvem der nu kø­ber hu­se og lej­lig­he­der

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk

Der er i øje­blik­ket hård kamp om bo­li­ger­ne, ik­ke mindst i og om­kring København, hvor sal­get af lej­lig­he­der og hu­se går for­ry­gen­de.

Tal fra Re­al­kre­di­t­rå­det vi­ser, at pri­ser­ne på land­s­plan de se­ne­ste år er ste­get med hen­holds­vis 7,5 pro­cent for hu­se og 10,5 pro­cent for ejer­lej­lig­he­der. Og det er ef­ter en år­ræk­ke med vold­som­me pris­stig­nin­ger, ik­ke mindst i ho­ved­stads­om­rå­det.

Pris­stig­nin­ger­ne har få­et øko­no­mer til at ud­tryk­ke be­kym­ring for, om der er ta­le om en re­gu­lær bo­lig­bob­le, som vi så det i 2006.

I dag kan BT så for­tæl­le, at pri­ser­ne yder­li­ge­re pres­ses op af småin­ve­sto­rer, der for­sø­ger at få en ge­vinst ud af de sti­gen­de bo­lig­pri­ser. Det gæl­der små en­tre­pre­nø­rer, som sæt­ter hu­se og lej­lig­he­der i stand og sælger dem til en hø­je­re pris, el­ler helt al­min­de­li­ge for­mu­en­de dan­ske­re, som kø­ber for så at le­je bo­li­gen ud.

Kø­ber, sæt­ter i stand og sælger

Fle­re ejen­doms­mæg­ler­kæ­der for­tæl­ler til BT, at småin­ve­sto­rer er fa­ste gæ­ster, når der skal by­des på bo­li­ger.

» Vi ser fle­re småin­ve­sto­rer, som kø­ber vil­la­er og lej­lig­he­der, der er i rin­ge stand, for ef­ter­føl­gen­de at sæt­te dem i stand og sæl­ge, « si­ger Kim Pauli, « der er pres­se­chef hos ejen­doms­mæg­ler­kæ­den Ny­bo­lig.

» Det er en ud­vik­ling, vi har set ta­ge til i takt med, at pri­ser­ne er ste­get. Vi op­le­ver det stort set kun i København og i min­dre om­fang i Aal­borg og Aar­hus. Og jo tæt­te­re vi kom­mer på det cen­tra­le København, des fle­re hand­ler er der, hvor småin­ve­sto­rer­ne er kø­be­re, « si­ger han.

Og­så hos EDC ser man ten­den­sen: » Småin­ve­sto­rer­ne er kom­met til de se­ne­ste år i kølvan­det på de pris­stig­nin­ger, vi har set i spe­ci­elt i ho­ved­stads­om­rå­det, « si­ger Lis­bet Fi­bi­ger, kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent i EDCkæ­den, som er Dan­marks stør­ste.

Le­jer ud

En af dem, der har fin­ge­ren på pul­sen i dag­lig­da­gen er EDC-mæg­le­ren Jan Krogh, der sælger bå­de lej­lig­he­der og hu­se og dæk­ker de­le af København, Gentofte og Gladsaxe.

» Jeg har li­ge solgt en lej­lig­hed i Sø­borg til en fa­mi­lie, som køb­te den som en in­ve­ste­ring for så at le­je den ud. Og det er i ste­det for at in­ve­ste­re i ek­sem­pel­vis ak­tier. Nog­le kø­ber og­så en lej­lig­hed og le­jer den ud, ind­til bør­ne­ne flyt­ter hjem­me­fra, hvor­ef­ter de så kan flyt­te ind, « si­ger han.

» Og så er der og­så hånd­værks­me­stre, der op­kø­ber døds­bo­er og sæt­ter et sjak i gang med at renove­re, så hu­set kan sæl­ges ef­ter­føl­gen­de, « si­ger han.

Småin­ve­sto­rer­nes køb af hu­se og lej­lig­he­der er helt lov­li­ge, så læn­ge der be­ta­les skat af fortje­ne­sten ved et salg. Men det pres­ser pri­ser­ne yder­li­ge­re i vej­ret.

Curt Li­lie­gre­en, der er se­kre­ta­ri­ats­chef i Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­den­cen­ter, si­ger, at det pri­mært ram­mer de la­ve­re ind­komst­grup­per: » I den ud­stræk­ning, at ejen­doms­ud­vik­le­re kø­ber ek­si­ste­ren­de ejen­dom­me for at renove­re dem, så fjer­nes de bil­lig­ste bo­li­ger fra mar­ke­det. Og det ram­mer dem, som ik­ke kan kø­be en fuldt istand­s­at bo­lig, men som vil­le ha­ve haft råd, hvis de hav­de kun­ne hu­set og sæt­te det i stand lø­ben­de, « si­ger Curt Li­lie­gre­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.