NØR­RE­BRO H

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind lover en hi­sto­risk hård linje over for de­mon­stran­ter­ne, som nat­ten til i går kom i kamp med po­li­ti­et

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

HÆR­VÆRK

Smadre­de ru­der. Hær­værk mod Po­li­ti­mu­se­et. Og mo­lo­tovco­ck­tails mod po­li­ti­et.

Nat­ten til i går op­stod der uro­lig­he­der i om­rå­det om­kring Fæl­led­vej på Nør­re­bro i København, hvor en grup­pe på om­kring 200 de­mon­stran­ter ra­se­re­de og gik til an­greb på po­li­ti­et.

Ud­over mo­lo­tovco­ck­tails blev or­dens­mag­ten an­gre­bet med bå­de ka­nonslag, bro­sten og fla­sker un­der op­tø­jer­ne, som be­gynd­te ved 23.30- ti­den og fort­sat­te helt til kl. 2.00 om nat­ten. Blandt an­det smadre­de de­mon­stran­ter­ne ru­der­ne i ejen­doms­mæg­ler­bu­tik­ker.

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) vil nu sæt­te hårdt ind mod de vol­de­li­ge de­mon­stran­ter. » Vi skal så vidt mu­ligt ha­ve iden­ti­fi­ce­ret de men­ne­sker, som smed med mo­lo­tovco­ck­tails, og de skal stil­les til an­svar. Det sam­me skal de men­ne­sker, der har ka­stet med bro­sten, la­vet graf­fi­ti og be­gå­et hær­værk, « si­ger han. e.

Vars­ler ’ respekt­pak­ke’

Sø­ren Pind vil til ef­ter­å­ret frem­læg­ge det, han kal­der en ’ respekt­pak­ke’.

» Min op­ga­ve som ju­stits­mi­ni­ster er at op­ret­hol­de lov og or­den. Det var ik­ke til­fæl­det i går på Nør­re­bro, og jeg vil ha­ve sendt et klart sig­nal om, at den form for ad­færd er uac-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.