HÆR­GET AF DE­MON­STRAN­TER

BT - - NYHEDER -

cep­ta­belt, og den med­fø­rer kon­se­kven­ser, « si­ger S øren Pind.

For­ud for uro­lig­he­der­ne hav­de de 200 men­ne­sker sam­let sig på Nør­re­bros Rund­del ved 22- ti­den. Det var grup­pen, der kal­der sig ’ Reclaim the Stre­ets’, der stod bag den uan­meld­te de­mon­stra­tion.

På grup­pens Fa­ce­book- si­de væl­ter det ind med kri­tik fra kø­ben­hav­ne­re, som er godt træt­te af at de­mon­stra­tio­nen ud­vik­le­de sig til vold og van­da­lis­me.

’ Reclaim the Stre­ets? Hvor­for så smadre dem? Ly­der som en flok for­kæ­le­de unger med for me­gen fri­tid,’ skri­ver An­ne Lind­berg.

Reclaim the Stre­ets er et in­ter­na­tio­nalt fæ­no­men, der bli­ver ka­rak­te­ri­se­ret som en mod­stands­be­væ­gel­se mod øko­no­mi­ske glo­ba­li­se­ring og bi­lers magt over ga­den.

På de­res Fa­ce­book- si­de lover de fle­re ’ lig­nen­de fe­ster frem­over’.

’ Tak for en syg af­ten i går! Po­li­ti­et mel­der, at fle­re ban­ker og ejen­doms­mæg­le­re samt Po­li­ti­mu­se­et har få­et smadret ru­der, og vi er for én gangs skyld eni­ge i po­li­tiets ud­læg­ning.’ ’ I går tog vi ga­der­ne tilbage, og I var vil­de! Og fuck dig Sø­ren Pind,’ lød det i af­tes fra Ga­de­Fest Kbh.

Fle­re bu­tiks­ru­der blev knust med bro­sten un­der uro­lig­he­der­ne. Fo­to: Bax Lind­hardt Da­gen der­på stod man­ge ind­byg­ge­re i om­rå­det om­kring Fæl­led­vej på Nør­re­bro op til om­fat­ten­de øde­læg­gel­ser og hær­værk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.