Løk­ke skuff er

Stats­mi­ni­ste­ren glem­mer fl ere vig­ti­ge om­rå­der i si­ne suc­ceskri­te­ri­er, ly­der det fra Dansk Fol­ke­par­ti

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk BT i går.

KRI­TIK

Med stats­mi­ni­ste­rens eg­ne ord er re­ge­rin­gen en de­ci­de­ret fi asko, hvis den ik­ke kan op­fyl­de fi re mål­sæt­nin­ger, som Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) præ­sen­te­re­de i går: Fle­re dan­ske­re skal for­sør­ge sig selv frem for at leve af off ent­li­ge ydel­ser, der skal ska­bes fl ere job i den pri­va­te sek­tor, sund­heds- og æl­dre­om­rå­det skal for­bed­res, og en­de­lig skal an­tal­let af asylan­sø­ge­re fal­de.

» Det er de fi re le­de­stjer­ner, re­ge­rin­gen har. Det be­ty­der ik­ke, at der ik­ke og­så er alt mu­ligt an­det, der er vig­tigt, men de fi re ting er le­de­stjer­ner­ne. Og vi er en fi asko, hvis vi – som da­ge­ne, uger­ne, må­ne­der­ne og åre­ne går – ik­ke kan do­ku­men­te­re, at Dan­mark be­væ­ger sig den vej, « ud­ta­ler stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke.

Øst­ar­bej­de­re

Men de for­kro­me­de mål­sæt­nin­ger mø­der nu kri­tik fra re­ge­rin­gens støt­te­par­ti, Dansk Fol­ke­par­ti.

For iføl­ge næst­for­mand Sø­ren Es­per­sen ig­no­re­rer stats­mi­ni­ste­ren fl ere vig­ti­ge om­rå­der i sin ar­bejds­plan – her­i­blandt dis­kus­sion om øst­eu­ro­pæ­i­ske ar­bej­de­re, der over­ta­ger dan­ske job.

» He­le den del med øst­ar­bej­de­re har Ven­stre fuld­stæn­dig glemt i for­hold til, hvad de sag­de før val­get, « si­ger Sø­ren Es­per­sen og hen­vi­ser til den tid­li­ge­re re­ge­rings man­ge nye job, der end­te med at bli­ve besat af øst­eu­ro­pæ­e­re.

Nyt spor i EU- po­li­tik­ken

Der­u­d­over me­ner DFs næst­for­mand, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen til­sy­ne­la­den­de har glemt den stram­me EU- linje:

» Det er skuff en­de, at han fuld­stæn­dig har glemt, at Ven­stre var op­ta­get af, at vi skul­le skift e spor i EU- po­li­tik­ken. I ste­det vars­ler man nu end­nu en for­be­holds­af­stem­ning – den­ne gang om for­sva­ret, « si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Enig i alt

Over­ord­net set er­klæ­rer Dansk Fol­ke­par­ti sig dog enig i det ge­ne­rel­le bud­skab i Løk­kes fi re ’ le­de­stjer­ner’.

» Der er ik­ke no­get af det, som på no­gen må­der er imod vo­res tan­ker.

Jeg sy­nes, at idéen om, at ker­ne­vel­fær­den skal for­bed­res, og at der skal bru­ges fl ere pen­ge på sund­hed, har­mone­rer fi nt med, hvad vi har vil­let he­le ti­den.

Fær­re asylan­sø­ge­re, me­re tryg­hed og fl ere ar­bejds­plad­ser er og­så no­get, vi tror på, « si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Løk­kes mål er store og am­bi­tiø­se – men og­så ukon­kre­te og uden tal.

Så­dan bli­ver stats­mi­ni­ste­rens fi re suc­ceskri­te­ri­er for re­ge­rin­gens ar­bej­de ka­rak­te­ri­se­ret af Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Tho­mas Lar­sen.

Han un­der­stre­ger dog, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen har en god grund til ik­ke at bru­ge kon­kre­te tal: Han vil ik­ke ud­sæt­tes for den storm af an­kla­ger om løf­te­brud, som den tid­li­ge­re re­ge­ring op­le­ve­de:

» Jeg me­ner, det er klogt af Lars Løk­ke Ras­mus­sen, for Hel­le Thor­ning- Sch­midts ( S) re­ge­ring vi­ste, hvor galt det kan gå, når man sæt­ter tal og de­ci­ma­ler på. Det er helt ty­de­ligt, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen er helt klar over, at han skal for­hand­le med man­ge par­ti­er og la­ve man­ge kom­pro­mi­ser, « si­ger Tho­mas Lar­sen.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen skal væ­re bå­de dyg­tig og hel­dig for at få si­ne fi re suc­ceskri­te­ri­er op­fyldt, me­ner den po­li­ti­ske kom­men­ta­tor:

» Ba­re det at få kon­trol med an­tal­let af fl ygt­nin­ge, der sø­ger til Dan­mark, vil i prak­sis vi­se sig at væ­re en kæm­pe ud­for­dring, for den sør­ge­li­ge kends­ger­ning er jo, at ver­den al­drig har væ­ret ramt af så store fl ygt­nin­ge­strøm­me som net­op nu. Mil­li­o­ner af men­ne­sker er i be­væ­gel­se mod Eu­ro­pa, « si­ger Tho­mas Lar­sen. I går præ­sen­te­re­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen fi re suc­ceskri­te­ri­er, som re­ge­rin­gen skal må­les på: Ba­lan­cen på ar­bejds­mar­ke­det skal æn­dres, så fær­re er på for­sør­gel­se, og fl ere for­sør­ger sig selv. Der skal ska­bes fl ere ar­bejds­plad­ser i den pri­va­te sek­tor, end der er i dag. Ker­ne­vel­fær­den skal for­bed­res, her­un­der sund­heds­væ­se­net og æl­dre­om­rå­det. Til­strøm­nin­gen til Dan­mark skal re­gu­le­res, så der kom­mer fær­re asylan­sø­ge­re, men fl ere der ar­bej­der og bi­dra­ger til sam­fun­det.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.