STOR DRA­MA­TIK PÅ LIL­LE SCE­NE ’’

I in­ter­view med de tre store, lands­dæk­ken­de avi­ser søn­dag sat­te stats­mi­ni­ste­ren sin sce­ne

BT - - DEBAT -

Stats­mi­ni­ste­rens til­træ­del­ses­in­ter­view hand­le­de om at sæt­te en sce­ne og at de­fi ne­re en for­stå­el­ses­ram­me. Po­pu­lært sagt gav Løk­ke sit bud på, hvor­dan al­le vi an­dre skal læ­se og for­stå re­ge­rin­gen. Straks eft er skrev de øv­ri­ge par­ti­er no­ter i mar­gi­nen til os om, at ho­ved­vær­ket er for småt. TIL­TRÆ­DEL­SES­IN­TER­VIEW ER NO­GET, al­le stats­mi­ni­stre gi­ver. Det gi­ver dem en unik mu­lig­hed for at sæt­te en ram­me om­kring re­ge­rin­gens ar­bej­de og stats­mi­ni­ste­rens rolle. Da Løk­ke prø­ve­de di­sci­pli­nen før­ste gang som ny­til­t­rå­dt stats­mi­ni­ster i 2009, eft er An­ders Fogh Ras­mus­sen var ble­vet ge­ne­ral­se­kre­tær for Nato, var re­sul­ta­tet ik­ke godt. Løk­ke føl­te sig ty­de­lig­vis ik­ke til­pas i rol­len og hav­de ik­ke klar­hed over, hvad han egent­lig vil­le si­ge. Det hav­de han søn­dag. Der­for er de tre avi­sers dæk­ning og­så ret ens­ly­den­de - ik­ke ba­re når det kom­mer til det po­li­tisk ind­hold, men selv sceno­gra­fi ske de­tal­jer om at væg­ge­ne på kon­to­ret i Stats­mi­ni­ste­ri­et er ny­ma­le­de, men tom­me for ma­le­ri­er. PO­LI­TISK GENFORTALTE LØK­KE de fi re le­de­stjer­ner for re­ge­rin­gen; Tryg­hed, vækst og ud­vik­ling, ker­ne­vel­færd og at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Men i søndagens in­ter­view skæ­res det ud i pap, at man må kal­de re­ge­rin­gen en fi asko, hvis tin­ge­ne ik­ke be­væ­ger sig i den ret­ning. Man kan med ret­te kri­ti­se­re Løk­ke for ik­ke at væ­re præ­cis, mht. hvor langt man skal i den ret­ning, han nu har ud­stuk­ket, men man kan ik­ke be­skyl­de ham for at væ­re ukon­kret. Re­ge­rin­gens ar­bejds­pro­gram for ef­ter­å­ret er bå­de om­fat­ten­de og de­tal­je­ret. Men ja, de af­gø­ren­de de­tal­jer mang­ler be­stemt sta­dig. DET HØ­RER MED til hi­sto­ri­en, at en stats­mi­ni­ster of­fi ci­elt præ­sen­te­rer re­ge­rin­gens egent­li­ge ar­bejds­pro­gram i for­bin­del­se med sin ta­le ved Fol­ke­tin­gets åb­ning den før­ste tirs­dag i ok­to­ber. Der præ­sen­te­res og­så et lov­ka­ta­log, og den­ne re­ge­ring præ­sen­te­rer og­så først sit for­slag til fi nans­lov i ok­to­ber ( det præ­sen­te­res nor­malt den sid­ste uge i au­gust). For­melt set skal Løk­ke alt­så ik­ke væ­re me­get kon­kret end­nu. I øv­rigt har re­ge­rin­gen jo præ­sen­te­ret sit re­ge­rings­grund­lag ved til­træ­del­sen. DET KAN DER­FOR fo­re­kom­me lidt som ri­tu­el stam­me­dans, når kri­tik­ken søn­dag hag­le­de ned over Løk­ke - bort­set fra Li­be­ral Al­li­an­ce, som slet ik­ke vil­le kom­men­te­re Løk­kes in­ter­view. Det skal nok ik­ke afk odes som hver­ken ros el­ler til­freds­hed. De øv­ri­ge par­ti­er bru­ger na­tur­lig­vis Løk­kes in­ter­view til at po­si­tio­ne­re eg­ne dags­ord­ner. Og så hand­ler det jo for dem om at få bun­det re­ge­rin­gen op på nog­le am­bi­tiø­se pla­ner. Al­le spil­ler de­res rolle. SELV­FØL­GE­LIG MANG­LER DEN store vi­sion for Dan­mark fra re­ge­rin­gen. Der­for kan Løk­kes ar­bejds­pro­gram fø­les lidt som kom­mu­nal­po­li­tik. Lidt for småt og lidt for svært for den en­kel­te væl­ger at se de en­kel­te ini­ti­a­ti­ver i den store sam­men­hæng. Dels for­di det er en lil­le bit­te min­dre­tals­re­ge­ring, der ik­ke kan pud­se næ­se uden at spør­ge no­gen om lov, men dels og­så for­di Løk­ke selv oft e tri­ves bed­re med en for­hin­drings­ba­ne for­an sig end et blankt styk­ke pa­pir. Den­ne re­ge­ring bli­ver en hånd­værks­re­ge­ring, som le­ver og dør på sin ev­ne til at udføre godt hånd­værk. RE­GE­RIN­GEN KAN IK­KE slå et stort og kon­kret brød op, for det skal ba­ges med man­ge ba­ger­s­ven­de, som al­le vil til­fø­je hvert sit kryd­de­ri. Løk­ke har is­ce­ne­sat sig selv og sit pro­jekt. Ja, det mang­ler ind­til vi­de­re stor­hed, men man skal hu­ske, at der sag­tens kan ud­spil­le sig stor dra­ma­tik selv på en lil­le sce­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.